Zadania i kompetencje

Do zadań Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki należy prowadzenie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sportu, kultury i turystyki, w szczególności:
1)      promocja gminy,
2)      pozyskiwanie dodatkowych środków z funduszy pomocowych,
3)      zwiększenie zakresu i wzbogacenie form promocji turystycznej gminy na rynku krajowym i zagranicznym,
4)      rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym z gminami partnerskimi,
5)      działanie na rzecz bezpieczeństwa turystów,
6)      udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska na obszarach gminy o dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki,
7)      realizowanie działań zachęcających kapitał zagraniczny i krajowy do inwestowania w turystykę na terenie gminy,
8)      działania w kierunku budowy gminnych produktów turystycznych poprzez integrację działań podmiotów turystycznych na terenie gminy w kierunku wspólnych inwestycji,
9)      włączanie do ofert turystycznych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, handlowych organizowanych przez inne podmioty,
10)   udział w tworzeniu systemów informacji turystycznej w tym Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT)
11)   rozwijanie agroturystyki,
12)   wprowadzenie do oferty turystycznej turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej,
13)   stałe badanie znaczenia wskaźników dotyczących ruchu turystycznego i rozwoju turystyki,
14)   inicjowanie podejmowania działań gospodarczych w turystyce i branżach współpracujących,
15)   stworzenie i ciągła aktualizacja banku informacji turystycznej o Gminie Kościerzyna i regionie pomorskim,
16)   organizowanie szkoleń dla kadry działającej w podmiotach gospodarki turystycznej,
17)   współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze turystyki,
18)   nadzór nad gminnym mieniem turystycznym,
19)   wydawanie gminnych informatorów, biuletynów, prospektów i wydawnictw promujących osiągnięcia gminy, jej bieżącą działalność oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i sportowe,
20)   współpraca z mediami,
21)   zlecanie i wykonywanie materiałów promocyjnych gminy,
22)   prezentowanie osiągnięć i atrakcji gminy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym oraz za granicą,
23)   organizowanie sportu masowego,
24)   współpraca z klubami, związkami sportowymi i stowarzyszeniami,
25)   udzielanie pomocy organizacyjnej w realizacji inicjatyw sportowych,
26)   współorganizowanie imprez o zasięgu ponadgminnym,
27)   pozyskiwanie środków finansowych na rozwój kultury, sportu i rekreacji,
28)   planowanie i monitorowanie wykorzystania gminnych obiektów sportowych,
29)   nadzór i kontrola stanu technicznego gminnych obiektów sportowych, rekreacyjnych, będących w użytkowaniu innych podmiotów, w tym klubów, stowarzyszeń i sołectwa,
30)   pozyskiwanie informacji i prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo-rekreacyjnych,
31)   ewidencjonowanie uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy,
32)   inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu we wszystkich formach organizacyjnych,
33)   organizowanie oraz prowadzenie na terenie gminy spraw związanych z organizowaniem imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,
34)   współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
35)   udzielanie pomocy finansowej na realizację zadań i inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
36)   prowadzenie sal, świetlic, i innych obiektów, w których realizowana jest działalność kulturalna,
37)   planowanie i realizowanie remontów i inwestycji,
38)   dokonywanie zakupów inwestycyjnych,
39)   organizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych w środowiskach zagrożonych uzależnieniami.
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku