NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2018-2020” dla Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w ŁubianieNr_II_378_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2021” „Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w Łubianie.Nr_II_377_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2020” dla Zakładu Komunalnego Gminy KościerzynaNr_II_376_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2018”.Nr_II_375_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/356/18 z dnia 28 lutego 2018r. zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_II_374_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów Powiatu Kościerskiego poprzez polepszenie parametrów techniczno – użytkowych drogi nr 2403G ETAP I – Kościerzyna – Wdzydze”Nr_II_373_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_II_372_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_II_371_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_II_370_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_II_369_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 1.440.000,00 złNr_II_368_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNr_II_367_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani I. S.Nr_I_366_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kaliska Kościerskie (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_I_365_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_I_364_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie wyrażenia woli powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadań publicznych z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu SamopomocyNr_I_363_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_I_362_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_I_361_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/157/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego GrzybowoNr_I_360_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kłobuczyno w gminie Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_I_359_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kościerskiej wraz z budową ronda w Łubianie”Nr_I_358_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”Nr_I_357_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_I_356_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2019Nr_I_355_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Kościerzyna Wybudowanie, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5 i 173/6Nr_XIII_354_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 7 lutego 2018 roku, poz. 399)Nr_XIII_353_20172017-12-28 00:00:00
zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 7 lutego 2018 roku, poz. 398)Nr_XIII_352_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_XIII_351_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.Nr_XIII_350_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018Nr_XIII_349_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017Nr_XIII_348_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 stycznia 2018 roku, poz. 304)Nr_XII_347_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Skorzewo (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 7 lutego 2018 roku, poz. 395)Nr_XII_346_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia ZMIAN Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna: 1. dla części obrębu ewidencyjnego Dębogóry, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 83/1 i 83/3, 2. dla części obrębu ewidencyjnego Skorzewo, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 215/7, Nr_XII_345_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie: wyrażenia zgody dla wsparcia finansowego dla projektu realizowanego przez Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. z siedzibą w KościerzynieNr_XII_344_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 14 lutego 2018 roku, poz. 562)Nr_XII_343_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 9 lutego 2018 roku, poz. 461)Nr_XII_342_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_XII_341_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_XII_340_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zielenin w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 19 stycznia 2018 roku, poz. 231)Nr_XI_339_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 stycznia 2018 roku, poz. 66)Nr_XI_338_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za dostarczanie 1 m3 wodyNr_XI_337_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi Wielki KlinczNr_XI_336_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi WdzydzeNr_XI_335_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_XI_334_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_XI_333_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 roku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2017 roku, poz. 4451)Nr_X_332_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim PodlesiuNr_X_331_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim KlinczuNr_X_330_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. NSZZ „Solidarność” w WąglikowicachNr_X_329_20172017-10-27 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku