NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/152/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego GostomieNr_IV_405_20182018-04-27 00:00:00
w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2018 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 maja 2018 roku, poz. 2203)Nr_IV_404_20182018-04-27 00:00:00
w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2018 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 maja 2018 roku, poz. 2202)Nr_IV_403_20182018-04-27 00:00:00
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017Nr_IV_402_20182018-04-27 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2017 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 maja 2018 roku, poz. 2228)Nr_IV_401_20182018-04-27 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_IV_400_20182018-04-27 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska Kościerskie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1838)Nr_III_399_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1837)Nr_III_398_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie : ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1836)Nr_III_397_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kłobuczynie przy Szkole Podstawowej w KaliskachNr_III_396_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w NiedamowieNr_III_395_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1835)Nr_III_394_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych, osób które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1834)Nr_III_393_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 7 maja 2018 roku, poz. 1772)Nr_III_392_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie KościerzynaNr_III_391_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie KościerzynaNr_III_390_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie KościerzynaNr_III_389_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie KościerzynaNr_III_388_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie KościerzynaNr_III_387_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie KościerzynaNr_III_386_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie KościerzynaNr_III_385_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Juszki w gminie KościerzynaNr_III_384_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie KościerzynaNr_III_383_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1833)Nr_III_382_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: podziału Gminy Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1832)Nr_III_381_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_III_380_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_III_379_20182018-03-30 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2018-2020” dla Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w ŁubianieNr_II_378_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2021” „Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w Łubianie.Nr_II_377_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2020” dla Zakładu Komunalnego Gminy KościerzynaNr_II_376_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2018”.Nr_II_375_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/356/18 z dnia 28 lutego 2018r. zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_II_374_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów Powiatu Kościerskiego poprzez polepszenie parametrów techniczno – użytkowych drogi nr 2403G ETAP I – Kościerzyna – Wdzydze”Nr_II_373_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_II_372_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_II_371_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_II_370_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_II_369_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 1.440.000,00 złNr_II_368_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNr_II_367_20182018-03-08 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani I. S.Nr_I_366_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kaliska Kościerskie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 marca 2018 roku, poz. 1197)Nr_I_365_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 marca 2018 roku, poz. 1196)Nr_I_364_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie wyrażenia woli powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadań publicznych z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu SamopomocyNr_I_363_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 kwietnia 2018 roku, poz. 1293)Nr_I_362_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 3 kwietnia 2018 roku, poz. 1281)Nr_I_361_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/157/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego GrzybowoNr_I_360_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kłobuczyno w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 3 kwietnia 2018 roku, poz. 1280)Nr_I_359_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kościerskiej wraz z budową ronda w Łubianie”Nr_I_358_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”Nr_I_357_20182018-02-28 00:00:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_I_356_20182018-02-28 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku