NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie: realizacji projektu „Budowa stref edukacyjno – rekreacyjnych na terenach chronionych gminy Kościerzyna”Nr_VII_98_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 sierpnia 2019 roku, poz. 3885)Nr_VII_97_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Nr_VII_96_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 sierpnia 2019 roku, poz. 3862)Nr_VII_95_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 sierpnia 2019 roku, poz. 3884)Nr_VII_94_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.Nr_VII_93_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.Nr_VII_92_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Skorzewo (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VII_91_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VII_90_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VII_89_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 sierpnia 2019 roku, poz. 3803)Nr_VI_88_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023Nr_VI_87_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 17 lipca 2019 roku, poz. 3386)Nr_VI_86_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Nr_VI_85_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 8 sierpnia 2019 roku, poz. 3755)Nr_VI_84_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna (stwierdzono nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego Nr PN-II.4131.103.2019.KJ z dnia 9 sierpnia 2019 roku. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 19 sierpnia 2019 roku, poz. 3901)Nr_VI_83_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rokNr_VI_82_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kłobuczyno (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 24 czerwca 2019 roku, poz. 3093)Nr_V_81_20192019-05-30 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_V_80_20192019-05-30 00:00:00
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018Nr_V_79_20192019-05-30 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2018 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 3 lipca 2019 roku, poz. 3208)Nr_V_78_20192019-05-30 00:00:00
w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy KościerzynaNr_V_77_20192019-05-30 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały nr III/32/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie KościerzynaNr_IV_76_20192019-05-14 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie KościerzynaNr_IV_75_20192019-05-14 00:00:00
w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 czerwca 2019 roku, poz. 2805)Nr_IV_74_20192019-05-14 00:00:00
w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2019 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 czerwca 2019 roku, poz. 2804)Nr_IV_73_20192019-05-14 00:00:00
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno” (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 2831)Nr_IV_72_20192019-05-14 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_IV_71_20192019-05-14 00:00:00
w sprawie rozwiązania spółki „GOSEKO” sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie - Starym NadleśnictwieNr_IV_70_20192019-05-14 00:00:00
w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gminą RadkówNr_III_69_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana L.C.Nr_III_68_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_III_67_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie: wyrażanie zgody na wykonanie projektu rozbiórki istniejącej sali gimnastycznej i projektu budowy pełnowymiarowej hali sportowej w ŁubianieNr_III_66_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi KościerskiemuNr_III_65_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie: wyrażanie woli przystąpienia Gminy Kościerzyna do wspólnej realizacji wraz z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G na odcinku od km 0+570 do km 5+770 i przebudowa drogi gminnej nr ew. 187159G na odcinku 3,9 km”Nr_III_64_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_III_63_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_III_62_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/434/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grantowego z Programu „Ja w internecie”Nr_III_61_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNr_III_60_20192019-04-05 00:00:00
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2019”. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 2 kwietnia 2019 roku, poz. 1650)Nr_II_59_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o zapewnienie finansowania Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w KościerzynieNr_II_58_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska Kościerskie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 1 kwietnia 2019r., poz. 1630)Nr_II_57_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020Nr_II_56_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2019 – 2025. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 2 kwietnia 2019 roku, poz. 1653)Nr_II_55_20192019-03-11 00:00:00
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434.Nr_II_54_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr II/123/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego WdzydzeNr_II_53_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 15 maja 2019 roku, poz. 2338)Nr_II_52_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 15 maja 2019 roku, poz. 2337)Nr_II_51_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kościerzyna, a także określenia granic ich obwodów (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 2 kwietnia 2019 roku, poz. 1645)Nr_II_50_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/245/2017 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 2 kwietnia 2019 roku, poz. 1644)Nr_II_49_20192019-03-11 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku