NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2019”. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_59_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o zapewnienie finansowania Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w KościerzynieNr_II_58_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaliska Kościerskie (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_57_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020Nr_II_56_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2019 – 2025. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_55_20192019-03-11 00:00:00
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434.Nr_II_54_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr II/123/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego WdzydzeNr_II_53_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_52_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_51_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kościerzyna, a także określenia granic ich obwodów (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_50_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/245/2017 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_49_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w NiedamowieNr_II_48_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_II_47_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_II_46_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNr_II_45_20192019-03-11 00:00:00
w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Nr_I_44_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_I_43_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pana T. W. do usunięcia naruszenia prawaNr_I_42_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_I_41_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4.Nr_I_40_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 12 lutego 2019 roku, poz. 740)Nr_I_39_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_I_38_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_I_37_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”Nr_I_36_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w Wielkim Klinczu”Nr_I_35_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna – Obszar A (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 stycznia 2019 roku, poz. 470)Nr_IV_34_20182018-12-28 00:00:00
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018Nr_IV_33_20182018-12-28 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/161/2016 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna Nr_III_32_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa stanu drogi krajowej Nr 20 na odcinku Kościerzyna - KorneNr_III_31_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa stanu dróg wojewódzkichNr_III_30_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 17 stycznia 2019 roku, poz. 335)Nr_III_29_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 17 stycznia 2019 roku, poz. 334)Nr_III_28_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_III_27_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019Nr_III_26_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021Nr_III_25_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023Nr_III_24_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_III_23_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 lutego 2019 roku, poz. 650)Nr_III_22_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_III_21_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_III_20_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_III_19_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie: zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy KościerzynaNr_II_18_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy KościerzynaNr_II_17_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronneNr_II_16_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-KorneNr_II_15_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2018 roku, poz. 5083)Nr_II_14_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”Nr_II_13_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2018 roku, poz. 5068)Nr_II_12_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2018 roku, poz. 5067)Nr_II_11_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_II_10_20182018-11-29 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku