NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zielenin w gminie Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_XI_339_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_XI_338_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za dostarczanie 1 m3 wodyNr_XI_337_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi Wielki KlinczNr_XI_336_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi WdzydzeNr_XI_335_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_XI_334_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_XI_333_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 roku (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_X_332_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim PodlesiuNr_X_331_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim KlinczuNr_X_330_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. NSZZ „Solidarność” w WąglikowicachNr_X_329_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym KlinczuNr_X_328_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w SkorzewieNr_X_327_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Niedamowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w NiedamowieNr_X_326_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w ŁubianieNr_X_325_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kornem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w KornemNr_X_324_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w KaliskachNr_X_323_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”Nr_X_322_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 listopada 2017 roku, poz. 4072)Nr_X_321_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/102/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 listopada 2015 roku określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 listopada 2017 roku, poz. 4071)Nr_X_320_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 listopada 2017 roku, poz. 4070)Nr_X_319_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_X_318_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_IX_317_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościerzyna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 12 października 2017 roku, poz. 3523)Nr_IX_316_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_IX_315_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_IX_314_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_IX_313_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina KościerzynaNr_VIII_312_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 i 274 położonych w obrębie Niedamowo w gminie KościerzynaNr_VIII_311_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Nowy Klincz w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 20 października 2017 roku, poz. 3589)Nr_VIII_310_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 października 2017 roku, poz. 3424)Nr_VIII_309_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościerzyna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 września 2017 roku, poz. 3280)Nr_VIII_308_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie LipuszNr_VIII_307_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie DziemianyNr_VIII_306_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_VIII_305_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_VIII_304_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/63/99 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna”Nr_VII_303_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Wielki Klincz (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 sierpnia 2017 roku, poz. 3057)Nr_VII_302_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki 128 w obrębie ewidencyjnym Gostomie oraz dla działek nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu działki nr 195/6 w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina KościerzynaNr_VII_301_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_VII_300_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_VII_299_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajowąNr_VII_298_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_VII_297_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 11 lipca 2017 roku, poz. 2604)Nr_VI_296_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: deklaracji dotyczącej wyrażenia zgody na udział w finansowaniuNr_VI_295_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skorzewie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2533)Nr_VI_294_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowym Klinczu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2532)Nr_VI_293_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki Klincz (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2528)Nr_VI_292_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2531)Nr_VI_291_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2530)Nr_VI_290_20172017-06-21 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku