Nazwa planu

Funkcja wiodąca

Powierzchnia objęta planem (ha)

Nr i data uchwały Rady Gminy

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna” dla części obrębu geodezyjnego Gostomie, obejmującej dz. geod. nr 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387, oraz część dz. geod. nr 108, 179, 319/2

 

Tereny przeznaczone na cele funkcji zabudowy techniczno-produkcyjnej związanej z powierzchniową eksploatacją kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną (PG),

119,27

III/239/13

z dnia 23 marca 2013 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna w granicach administracyjnych (z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108, 179 i 319/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie) – UWAGA! Częściowe zmiany w uchwałach z 2017 r. przedstawione poniżej.

 

Tereny rolnicze i hodowlane,  tereny lasów, tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej, produkcyjnej

Około

30 869,73

 

X/396/14

z dnia 12 listopada 2014 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna (zmienia się zapisy uchwały z dnia 12.11.2014 r.):

1a. dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6,

1b. dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 126/4, 125, 123/12, 126/1 123/11.

- tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

 

IV/265/17

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna (zmienia się zapisy uchwały z dnia 12.11.2014 r.):

1a. dla części obrębu ewidencyjnego Dębogóry, obejmującego działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 83/1 i 83/3,

1b. dla części  obrębu ewidencyjnego Skorzewo, obejmującego działkę oznaczoną numerem geodezyjnym: 215/7.

 

- w obrębie Dębogóry jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową z zakresu usług społecznych, ochrony zdrowia, usług turystyki i rekreacji – obiekty typu dom seniora, obiekty wypoczynku i zakwaterowania dzieci i młodzieży itp., tereny kąpielisk i przystani wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz obiektami małej architektury,

- w obrębie Skorzewo jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługowo – handlowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

 

 

XII/345/17

z dnia 21 grudnia 2017 r: