Oddziaływanie na środowisko - ogłoszenia

2019-11-15 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 125, 126, 127, 142 położonych w obrębie Zielenin, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2019-11-08 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uzyskanie koncesji na eksploatację części złoża kruszywa naturalnego „Gostomie III”, zlokalizowanego na części działek nr 152 i 153, obręb Częstkowo, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2019-11-07 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie admnistraycyjne z udziałem społeczeństwa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze żwirem i piasku ze złoża „Wieprznica II”, położonego na częściach działek nr 26/2 i 28, obręb Wieprznica, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2019-11-07 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa dotyczące wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Wieprznica I”, na działkach nr 194/4, 194/6, 195/2 i część działki nr 195/8, obręb Wieprznica, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2019-10-21 - informuje się, że dnia 21 października 2019 roku wydano decyzję nr OS.62220.5.2018.DŻ.20 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowo-Lizaki” w gminie Kościerzyna na terenie części działki nr 486/2, obręb Grzybowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski” - obwieszczenie

2019-10-01 - informuje się, że dnia 30 września 2019 roku wydano decyzję nr OS.6220.8.2019.DŻ.14 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie koncesji na wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „Gostomie XVI” o część działki nr 152, obręb Częstkowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski” - obwieszczenie

2019-09-30 - informuje się, że dnia 25.09.2019r. wydno postanowienie nr OS.6220.3.2016.DŻ.57 dotyczące sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Wójta Gminy Kościerzyna nr OS6220.3.2016.KL.52 z dnia 29 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „odtworzeniu zespołu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skorzewo, gmina Kościerzyna wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnej w gminie Stężyca” dz. nr 1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1199, 1197, 1201, 1198, 1200, 1202, 1151, 310/1, 286, 285/2, 287//2, 298/2, 274, 1156 w obrębie geodezyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski oraz dz. nr 73/5, 73/4, 414/2, 836 w obrębie geodezyjnym Stężyca, gmina Stężyca, powiat kartuski - obwieszczenie

2019-07-26 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projektowana eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża „Niedamowo IX” położonego na terenie nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4, 274 w miejscowości Niedamowo, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2019-07-10 - informuje się, że w dniu 26 czerwca 2019 roku wydano decyzję nr OS.6220.6.2018.DŻ.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie eksploatacji piasku ze żwiremi piasku z fragmentu złoża „Gostomie X” zlokalizowanego na działce nr 141/5 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna, powiat kościerski” - obwieszczenie

2019-05-30 - informuje się. że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Lizaki - obwieszczenie

2019-05-30 - informuje się, że  została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Wieprznica - obwieszczenie

2019-05-30 - informuje się, że  została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec - obwieszczenie

2019-05-27 - informuje się, że w dniu 20.05.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "uruchomienie eksploatacji piasku ze żwirem i piasku z fragmentu złoża "Gostomie X" - obwieszczenie

2019-05-13 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta - obwieszczenie

2019-05-13 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Sarnowy - obwieszczenie

2019-04-29 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowo-Lizaki” w gminie Kościerzyna na terenie części działki nr 486/2, obręb Grzybowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski - obwieszczenie

2019-04-04 - informuje się, że
została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Czarlina - obwieszczenie

2019-04-04 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Juszki - obwieszczenie

2019-04-04 - informuje się, że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 25 marca 2019 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.3.2017.KL.DŻ.44 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa promenady, budowa pomostu dla jednostek o niskim zanurzeniu, budowa zejścia z ogólnej powierzchni rekreacyjnej na promenadę i pomost, uregulowanie i modernizacja slipu kajakowego, regulacja powierzchni skarpy, ustawienie tablic informacyjnych na dz. nr 93/2, 44/1 oraz 10, obręb Wdzydze, położonych w miejscowości Wdzydze, gm. Kościerzyna” ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji - obwieszczenie

2019-04-04 - informuje się, że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 30.01.2019 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.20.2016. KL.55 dla przedsięwzięcia pn„budowa przystani kajakowo-jachtowej na terenie Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich na działkach nr 179/2, 44/1,178/4 obręb geodezyjny Wdzydze, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, Województwo Pomorskie ” ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji - obwieszczenie

2019-03-12 - informuje się o przyjeciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu Kościerska Huta uchwała Rady Gminy Kościerzyna z dnia 13.07.2018r. nr VI/418/18 - obwieszczenie

2019-02-28 - informuje się o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu dz. nr 128 w obrębie Gostomie oraz dla dz. nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu dz. nr 195/6 w obrebie Wieprznica w gminie Koscierzyna uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr VI/419/18 z dnia 13.07.2018r. - obwieszczenie

2019-02-28 - infirmuje się o przyjęciu miejscowrgo planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 i 274 położonych w obrębie Niedamowow gminie Kościerzyna uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr V/408/18 z dnia 21.06.2018r. - obwieszczenie

2019-02-11 - informuje się, że
prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Wieprznica III zlokalizowanego na działkach nr 138/2, 142/2, 139, 140, 148, 226, 166 obręb Wieprznica, gmina Kościerzyna - obwieszczenie


2018-01-09 - informuje sie, że dnia 31.12.2018r. wydano decyzję nr OS.6220.3.2018.KL.19  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "Gostomie XVI" zlokalizowanego na dz. nr 149, 150, 151 obreb Częstkowo oraz na dz. nr 533 obreb Gostomie" - obwieszczenie

2018-11-21 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego plau zagospodarownaia przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Stawiska - obwieszczenie

2018-11-21 - infirmuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Wielki Podleś - obwieszczenia

2018-11-06 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrebu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie - obwieszczenie

2018-11-16 - informuje się o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Nowy Podleś przez Radę Gminy Kościerzyna uchwałą nr VII/428/18 z dnia 31.08.2018r. - obwieszczenie

2018-10-23 -
informuje sie, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „Gostomie XVI” zlokalizowanego na działkach nr 149, 150, 151 obręb Częstkowo oraz na działkach nr 533 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna, powiat kościerski” - obwieszczenie

2018-06-20 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w Gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-06-15 - informuje się, że dnia 15.06.2018r. wydano decyzję nr OS.6220.12.2017.KL.19  stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego chowu i hodowli bydła opasowego wraz z obiektami  towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy siedliska na działkach nr 19 i 20/4 obr. geodezyjny Korne, gmina Kościerzyna, powiat Kościerski, województwo pomorskie - obwieszczenie

2018-06-13 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz - obwieszczenie

2018-06-13 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc - obwieszczenie

2018-06-13 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz - obwieszczenie

2018-06-13 - informuje się, że przygotowana została prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo - obwieszczenie

2018-06-13 - informuje się, że przygotowana została prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodaowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry - obwieszczenie

2018-06-07 - informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęłą uchwałe nr  III/392/18 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Grzybowo - obwieszczenie

2018-05-15 - Informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/391/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-15 i Informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/383/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-15 - informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/384/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Juszki w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-15 - informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/385/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-11 - Informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/390/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-11 - informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/389/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-11 - informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/388/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-11 - informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/387/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-05-11 - informuje się, że dnia 30.03.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr III/386/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2018-04-19 - informuje się, ze dnia 28.02.2018r. Rada Gminy Kościerzyna opdjęła uchwałę nr I/361/18 o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie - obwieszczenie

2018-04-19 - informuje się, że dnia 28.02.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła Uchwałę nr I/359/18 o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Kłobuczyno - obwieszczenie

2018-04-19- i nformuje się, że 28.02.2018r. Rada Gminy Kościerzyna podjeła Uchwałę nr I/362/18  o przyjęciu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrębie ewidencyjnym Lizaki - obwieszczenie

2018-04-17 - informuje się, że dnia 21.12.2017r. Rada Gminy Kościerzyna podjęłą uchwałę nr XII/345/17 w sprawie przyjęcia ZMIAN Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna
dla części obrębu ewidencyjnego Dębogóry, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 83/1 i 83/3, oraz dla części obrębu ewidencyjnego Skorzewo, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 215/7 - obwieszczenie

2018-04-03 - informuje sie, że dnia 29.03.2018r. wydano obwieszczenie infrmujące o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2018 - obwieszczenie

2018-03-05 - informuje się, że dnia 21.12.2017r.Rada Gminy Kościerzyna podjeła uchwałę nr XII/343/17 o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa - obwieszczenie

2018-02-06 - informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 274 położonych w obrębie Niedaowo - obwieszczenie

2018-02-01 - informuje się, że dnia 28.11.2017r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę nr XI/339/17 z dnia 28.11.2017r. o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Zielenin - obwieszczenie

2018-01-20 - informuje się, że dnia 26.04.2017r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę nr IV/265/17 o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna
dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6 oraz dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 126/4, 125, 123/12, 126/1 123/11 - obwieszczenie

2017-12-29 - infomuje się, że w dniu 29 grudnia 2017 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. odtworzenie zabudowy rekreacyjneo - wypoczynkowej wraz z niezbędną inftrastrukturą techniczną w miejscowości Skorzewo, gm. Kościerzyna wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnej w gminie Stężyca - obwieszczenie - obwieszczenie
 
2017-12-14 - informuje się, że dnia 26.04.2017r.Rada Gminy Kościerzyna podjeła uchwałę nr IV/266/17 o przyjęciu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2017-12-14 - informuje się, ze dnia 25.08.2017r. Rada Gminy Kościerzyna opdjęła uchwałę nr VIII/309/17 o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi 25/16, 30/1 i 30/2  - obwieszczenie

2017-12-12 - informuje sie, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do zmiay miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminuy Kościerzyna da obrębu geodezyjnego Gostomie obejmującego dz. nr 141/5 - obwieszzenie

2017-12-01 - informuje się, że dnia 30.11.2017r. wydano obwieszczenie informujace o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji administracyjnej do prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „odtworzeniu zespołu zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skorzewo, gm. Kościerzyna wraz z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z ww. ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnejw gminie Stężyca” - obwieszczenie

2017-11-27 - informuje się, że
prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „budowa promenady, budowa pomostu dla jednostek o niskim zanurzeniu, budowa zejścia z ogólnej powierzchni  rekreacyjnej na promenadę i pomost, uregulowanie i modernizacja slipu kajakowego, regulacja powierzchni skarpy, ustawienie tablic informacyjnych na dz. nr 93/2, 44/1 oraz 10 w obrębie Wdzydze, położonych w miejscowości Wdzydze, gmina Kościerzyna” - obwieszczenie

2017-11-25 - informuje, się została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 128 w Gostomiu oraz dla dzialek nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu działki nr 195/6 w obrębie Wieprznica , gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2017-11-03 - informuje się, że dnia 02.11.2017 roku wydano decyzję nr OS.6220.8.2017.13.KL stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej
o mocy 1,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Zielenin, gmina Kościerzyna” - obwieszczenie

2017-09-08 - informuje się, że z
ostała przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do dwóch zmian projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Dębogóry, obejmującego działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 83/1 i 83/3 oraz dla części obrębu ewidencyjnego Skorzewo, obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 215/7 - obwieszczenie


2017-03-10 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani kajakowo - jachtowej na terenie Muzeum Kaszubskiego PArku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we wdzydzach Kiszewskich na dz. nr 178/4, 179/2 i 44/1, gmina Kościerzyna" - obwieszczenie

2017-09-11 - informuje sie, że dnia 25.08.2017r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 141/5 w obrębie Gostomie, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2017-08-16 - informuje się, że dnia 16 sierpnia 2017 roku wydano decyzję nr OS.6220.7.2017.9.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania elementów  meblowych z powłoką ochronną o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych” dz. nr 293/1, 293/9, obręb Wielki Klincz, gmina Kościerzyna stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  - obwieszczenie

2017-08-23 - informuje się, że dnia 22.08.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu dz. nr 128 w obrębie Gostomie oraz dla dz. nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu dz. nr 195/6  w obrębie Wieprznica - obwieszczenie

2017-07-25 - informuje się, że dniu 24 lipca 2017 roku wydano decyzję nr OS.6220.27.2016.21.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża Gostomie XII realizowanej na działce nr 135/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna”  - obwieszczenie

2017-07-05 - infrmuje się, że dnia 05.07.2017 roku wydano decyzję nr OS.6220.6.2017.10.KL stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw na potrzeby własne na terenie bazy transportowej na dz. nr 210/5 obręb Korne, gmina Kościerzyna" - obwieszczenie

2017-07-19 - informuje się, ze dnia 14.07.2017r. wydano decyzję nr OS.6220.23.2016.24.KL określajaca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zakładu produkcji prefabrykatów betonowych na dz. ewid. 80/7, 80/9, 80/10 oraz 81, obręb Dębogóry, gmina Kościerzyna" - obwieszczenie

2017-06-30 - Informuje się, że dnia 29.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie - obwieszczenie

2017-06-30 - Informuje się, że dnia 29.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego - Niedamowo - obwieszczenie

2017-06-30 - informuje się, że dnia 29.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Kłobuczyno - obwieszczenie

2017-06-27 - informuje się, ze dnia 23.06.2017r. wydan decyzję nr OS.6220.6.2016.29.KL określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego ne: "dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Rybaki VI zlokalizowanego na dz. nr 438, 439, 440/3, 424, 425, 426 obręb Rybaki, gmina Kościerzyna realizowanego przez Kruszywa Polskie S.A. - obwieszczenie

2017-06-26 - informuje się, że dnia 22.06.2017r. została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa - obwieszczenie

2017-06-26 - informuje się, że dnia 22.06.2017r. wydno obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Gostomie - obwieszczenie

2017-06-26 - informuje się, że dnia 22.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące, ze została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Grzybowo - obwieszczenie

2017-06-22 - informuje się, że dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś - obwieszczenie

2017-06-22 - informuje się, że dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Puc - obwieszczenie

2017-06-22 - informuje się, że dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnegoMały Klincz - obwieszczenie

2017-06-22 - informuje się, że dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Stawiska - obwieszczenie

2017-06-21 - informuje się, że dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujace o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz - obwieszczenie

2017-06-21 - informuje się, że dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo - obwieszczenie

2017-06-21 - informuje się, ze dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjeciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry - obwieszczenie

2017-06-21 - informuje się, że dnia 21.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kościerzyna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miajscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie - obwieszczenie

2017-06-16 - informuje się, że dnia 16.06.2017r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegajacego na szczególnym korzystaniu z wód oraz na wykonaniu urządzeń wodnych w związku z projektowaną instalacją pomp ciepła w Hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich na dz. nr 101/3 oraz 101/4, obręb Wdzydze, gmina Kościerzyna” - obwieszczenie

2017-06-16 - informuje się, że dnia 14.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Łubiana - obwieszczenie


2017-06-16 - informuje się, że dnia 14.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Skorzewo - obwieszczenie

2017-06-16 - informuje się, że dnia 14.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Wdzydze - obwieszczenie

2017-06-09 - informuje się, że dnia 09.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Rybaki z wyłączeniem działek nr 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 oraz 440/3 - obwieszczenie

2017-06-09 - informuje się, że dnia 09.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Nowy Klincz - obwieszczenie

2017-06-09 - informuje się, że dnia 09.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz - obwieszczenie

2017-06-01 - informuje się, ze dnia 01.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta

2017-06-01 - informuje się, że dnia 01.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Zielenin - obwieszczenie

2017-06-01 - informuje się, że dnia 01.06.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice - obwieszczenie

2017-05-26 - informuje się, ze dnia 24.05.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Nowy Podleś - obwieszczenie

2017-05-26 - informuje się, że dnia 24.05.2017r. wydano obwieszczenie, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla obrebu geodezyjnego Nowa Wieś Kościerska - obwieszczenie

2017-05-26 - informuje się, że dnia 24.05.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że prowadzone jest postepowanie z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie zakładu produkcji prefabrykatów betonowych na dz. ew. nr 80/7, 80/9, 80/10 oraz 81 obręb Dębogóry, gmina Kościerzyna" - obwieszczenie

2017-05-16 - informuje się, że dnia 15.05.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że
ostał przygotowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2 wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2017-05-15 - informuje się, że dnia 15.05.2017r. wydano obwieszczenie informujące że, w dniu 15.05.2017r. wydano decyzję nr OS.6220.26.2016.15.KL stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze zlewni oczyszczalni w Łubianie – etap II” prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 - obwieszczenie

2017-05-15 - informuje się, że dnia 28.04.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że w dniu 27.04.2017r. wydano decyzję nr OS.6220.31.2016.18.KL stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej na dz. nr 46/23 obręb Mały Klincz, gmina Kościerzyna”, prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 - obwieszczenie

2017-05-11 -  informuje się, że dnia 11.05.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrebie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2017-05-09 - informuje się, że dnia 09.05.2017r. wydano obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2017-04-28 - informuje się, że dnia 27.04.2017r. wydano decyzję stwierdzajacą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sciekowej na dz. nr 46/23 obręb Mały Klincz, gmina Koscierzyna" - obwieszczenie - decyzja

2017-04-14 -  informuje sie, że dnia 14.04.2017r. wydano  postanowienie stwierdzające brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Zlewni - oczyszczalni w Łubianie - Etap II" - obwieszczenie

2017-04-13 - informuje sie, że dnia 29.12.2016r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę nr nr XIII/216/16 w zakresie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stawiska dla dz. geod. 48/6 oraz części dz. geod. 70 - obwieszczenie - podsumowanie, uzasadnienie

2017-04-13 - informuje sie, ze dnia 29.12.2016r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę nr XIII/217/16 w zakresie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz dz. 614 i części dz. 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina - obwieszczenie - podsumowanie, uzasadnienie

2017-04-13 - informuje się, że dnia 29.12.2016r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałęnr XIII/215/16 w zakresie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. geod. 152, 153/2, 154/6, 342, 341/3 oraz części dz. geod. 163 w obrębie geod. Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna - obwieszczenie - podsumowanie, uzasadnienie

2017-04-13 - informuje sie, że dnia 29.12.2016. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę nr XIII/214/16 w zakresie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. geod. 254/3, 273, 256/2, 257, 256/3, 256/1 oraz części działek geod. 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo - obwieszczenie - podsumowanie, uzasadnienie

2017-04-12 - informuje się, że dnia 12.04.2017 roku wydano decyzję nr OS.6220.1.2017.20.KL stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zakładu produkcji elementów betonowych na działce nr 85/9w miejscowości Łubiana, gmina Kościerzyna” - obwieszczenie

2017-04-05 - informuje sie, że dnia 05.04.2017r. wydano decyzję nr OS.6220.19.2016.27.KL stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pm.: "Budowa zastawki na Strudze Niedamowo" - obwieszczenie - decyzja

2017-03-28 - informuje się, że dnia 28.03.2017r. wydano decyzję nr OS.6220.18.2016.27.KL stwierdzającą brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa zastawki na rzece Dłużnica" - obwieszczenie - decyzja

2017-03-28 - informuje się, że dnia 28.03.2017r. wydano decyzję nr OS.6220.17.2016.26.KL stwierdzającą brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa zastawki na rzece Trzebiocha" - obwieszczenie - decyzja

2017-03-28 - informuje sie, że dnia 27.03.2017r. wydano postanowienie nr OS.6220.31.2016.16.KL stwierdzajace brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na: "budowie sieci wodociagowej i kanalizacji ściekowej na dz. r 46/23 obręb Mały Klincz" - obwieszczenie - postanowienie

2017-03-10 - informuje się, że dnia 09.03.2017r. wydano decyzję nr OS.6220.30.2016.15.KL stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa centrum Wystawienniczego GIANT w miejscowosci Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 307/21 i 307/23 obreb Kaliska Kościerskie" - obwieszczenie


2017-03-03 -
prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „budowie zakładu produkcji prefabrykatów betonowych na działkach ewid. nr 80/7, 80/9, 80/10 oraz 81 obręb Dębogóry, gmina Kościerzyna” - obwieszczenie - raport - uzupełnienie raportu

2017-01-30 - informuje się, że dnia 30.01.2017r. został przygotowany projekt dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2017-01-30 - informuje się, że dnia 30.01.2017r. został przygtowany projekt dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2017-01-19 - informuje się, że dnia 19.01.2017r. przygotowano projekt uchwały w sprawie: określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości - obwieszczenie - projekt uchwały

2017-01-19 - informuje się, że dnia 19.01.2017r. przygotowano projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2017. - obwieszczenie - projekt uchwały

2017-01-11 - informuje sie, że dnia 11.01.2017r.
został przygotowany projekt dwóch zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna: dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6 oraz dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 126/4, 125, 123/12, 126/1 123/11 wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2017-01-10 - informuje się, że dnia 10.01.2017r. wydano obwieszczenie informujące, że z wniosku Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Zlewni oczyszczalni w Łubianie – Etap II" - obwieszczenie

2017-01-10 - informuje się, że dnia 10.01.2017r. wydano obwieszczenie o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „odtworzeniu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skorzewo, gmina Kościerzyna wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnej w gminie Stężyca” - obwieszczenie - raport

2017-01-10 - informuje sie, że dnia 10.01.2017r. wydano obwieszczenie informujące o
prowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „odtworzeniu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skorzewo, gmina Kościerzyna wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnej w gminie Stężyca” - obwieszczenie

2016-12-22 - informuje sie, że dnia 22.12.2016r. wydano obwieszczenie informujące, iż  z wniosku Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej na dz. nr 46/23 obręb Mały Klincz, gmina Kościerzyna oraz o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy - obwieszczenie

2016-12-19- informuje sie, że przystąpiono do sporządzenia studium uwarunkoważ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Debogóry - obejmującą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 83/1 oraz 83/3  - obwieszczenie


2016-12-19- informuje sie, że przystąpiono do sporządzenia studium uwarunkoważ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Skorzewo - obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 215/7 - obwieszczenie


2016-11-22 - informuje się, że przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2016-11-22 - informuje się, że przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowy Podleś w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2016-11-22 - informuje się, że przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Kościerska w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2016-11-21 - informuje się, że  w dniu 2.11.2016 roku wydano decyzję nr OS6220.15.2016.12.KL stwierdzajacą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa obiektu mostowego wraz z przebudową drogi w ciągu drogi gminnej nr 187012G w miejscowości Kornegmina Kościerzyna realizowanej na działkach nr  5, 10, 58, 32/1, 13/3, 14/1, 9/1, 15/9  obręb ewidencyjny Korne -
obwieszczenie

2016-11-07 - informuje sie, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Rybaki VI” na terenie działek nr 438, 439, 440/2, 440/3, 424, 425, 426 , obręb Rybaki, gmina Kościerzyna - obwieszczenie 

2016-10-03 - informuje się, że w dniu 3.10.2016 roku wydano decyzję nr OS6220.11.2016.20.KL stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości Kościerska Huta” - obwieszczenie


2016-09-30 - informuje się, że został przygotowany projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działek geod.: 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-30 - informuje sie, że został przygotowany projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działek geod. 152, 153/2, 154/6, 342, 341/3 oraz część działki geod. 163 w obrębie geod. Nowa Kiszewa  wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-30 - informuje sie, że dnia 30.09.2016r. został przygotowany projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna obrębu geodezyjnego Stawiska, obejmującego działkę geod. 48/6 oraz części działki geod. 70  wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-30 - informuje się, że dnia 30.09.2016r. został przygotowany projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Z Gminy Kościerzyna dla części działek geod. 254/3, 273, 256/2, 257, 256/3, 256/1 oraz część działek geod. 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo  wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-23 - informuje się, że dnia 22.09.2016r. przystapiono do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zielenin w gminie Kościerzyna - obwieszczenie

2016-09-23 - informuje się, że dnia 22.09.2016r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa  w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-23 - informuje się, że dnia 22.09.2016r. przystąpiono  sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Niedamowo w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-23 - informuje sie, że dnia 22.09.2016r. przystąpiono do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta w gminie Kościerzyna - obwiesczenie
 
2016-09-23 - informuje się, że dnia 22.09.2016r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kłobuczyno w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-23 - informuje się, że dnia 22.09.2016r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-23 - informuje się, że dnia 22.09.2016r.  przystąpieno do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-22 - informuje sie, że w dniu 15.09.2016 roku wydano decyzję nr OS6220.13.2016.9.KL umarzającą postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku od Wielkiego Klincza do Wielkiego Podlesia, gmina Kościerzyna , w zakresie zmiany  nazwy przedsięwzięcia na: „Rozbudowa drogi gminnej nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś” oraz działek objętych inwestycją tj. w miejsce działki nr 299 (obręb Wielki Klincz) powinna być działka nr  298/2 (obręb Wielki Klincz), jako bezprzedmiotowe - obwieszczenie

2016-09-06 - informuje sie, że w dniu 5.09.2016 roku wydano postanowienie nr OS6220.11.2016.13.KL stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Kościerska Huta”, prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9. - obwieszczenie

2016-09-05 - informuje się, że w dniu 4 sierpnia 2016 roku wydano decyzję nr OS.6220.14.2016.9.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonanie otworu zastępczego studziennego nr 2b oraz likwidacja otworu studziennego nr 2a zlokalizowanego na działce nr 1008 w miejscowości Wielki Klincz, gmina Kościerzyna”  stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-05 - informuje się, że w dniu 1 sierpnia 2016 roku wydano decyzję nr OS.6220.17.2015.17.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej strefy inwestycyjnej w miejscowości Grzybowo wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Łubiana”  stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-09-01 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że zostało wszczęte postępowania administracyjne  na wniosek Gminy Kościerzyna w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościerskiej i Kolejowej z ciagiem pieszo-rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Koscierskiej i Osiedlowej w Łubianie" gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2016-08-29 - informuje się, że w dniu 27 lipca 2016 roku wydano decyzję nr OS.6220.16.2015.24.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Kłobuczyno wraz z kolektorem przesyłowym  z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Mały Klincz” stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-08-18 - informuje się, że w dniu 18-08-2016 roku wydano decyzję aministracyjną w sprawie umorzenia postępowania administarcyjnego  dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa dróg transportu rowerowego na odcinkach : Kościerzyna - Skorzewo, Kościerzyna -Sarnowy, Kościerzyna - Dobrogoszcz, Kościerzyna - Wielki Klincz do węzła intergracyjnego w Kościerzynie stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-08-16 - informuje sie, że w dniu 17 lipca 2016 roku wydano decyzję nr OS6220.7.2016.10.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kościerzyna”  stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-08-01 - informuje się, że wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej strefy inwestycyjnej w miejscowości Grzybowo wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Łubiana ” - decyzja, obwieszczenie

2016-07-27 - informuje się, że wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Kłobuczyno wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Mały Klincz”. - decyzja, obwieszczenie

2016-07-18 - informuje sie, że w dniu 15.07.2016 roku wydano decyzję nr OS6220.7.2016.10.KL stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kościerzyna”, prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 - obwieszczenie

2016-07-07 - informuje się, że w dniu 7.07.2016 roku wydano postanowienie nr OS6220.17.2015.14.KL stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej strefy inwestycyjnej w miejscowości Grzybowo wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Łubiana ”, prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9. - obwieszczenie

2016-06-30 - informuke się, że z wniosku Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi gminnej na odcinku od Wielkiego Klincza do Wielkiego Podlesia, gmina Kościerzyna” - obwieszczenie

2016-06-30 - informuje się, że że, z wniosku Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Kościerska Huta - obwieszczenie

2016-06-28 - informuje się, że w dniu 27.06.2016 roku wydano postanowienie nr OS6220.16.2015.22.KL stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Kłobuczyno wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Mały Klincz”, prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9. - obwieszczenie

2016-06-17 - informuje się, że dnia 17.06.2016 roku wydano postanowienie nr OS6220.7.2016.8.KL stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kościerzyna”, prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna - zawiadomienie

2016-06-15 - informuje się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2 i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-06-15 - informuje się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid: 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-06-15 - informuje się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki w gminie Kościerzyna z wyłączeniem działek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3 i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-06-15 - informuje się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-06-15 - informuje się o przystąpieniu do sporządzenia dwóch zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6 oraz dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 126/4, 125, 123/12, 126/1 123/11 - obwieszczenie

2016-06-09 - informuje się, że z wniosku Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „dla przedsięwzięcia  polegającego na : budowie dróg transportu rowerowego na odcinkach : Kościerzyna – Skorzewo, Kościerzyna – Sarnowy, Kościerzyna – Dobrogoszcz , Kościerzyna – Wielki Klincz do węzła integracyjnego w Kościerzynie. - obwieszczenie

2016-05-31 - informuje się, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku wydano decyzję nr OS.6220.12.2015.17.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i przebudowie budynku produkcji wyrobów drewnianych, budowa magazynu wyrobów gotowych, budowa magazynu drewna, rozbudowa z częściową rozbiórką sprężarkowni, budowa zbiornika p.poż., budowa drogi pożarowej, budowa dodatkowych miejsc postojowych, rozbiórka magazynu drewna realizowanego na działce nr 246/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz”  stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-05-12 - informuje się, że że, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku firmy MARGO – Hel Sp. z o.o. ul. Redłowska 52/9, 81-450 Gdynia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „odtworzenie zespołu zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną miejscowość Skorzewo, gmina Kościerzyna wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnej w gminie Stężyca”
w dniu 10 maja 2016 roku wydano : postanowienie nr OS6220.3.2016.14.Kl stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - treść postanowienia oraz postanowienie nr OS6220.3.2016.15.Kl zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko- treść  postanowienia - treść obwieszczenia

2016-04-29 - informuje się, że że, z wniosku Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kościerzyna”. - obwieszczenie

2016-04-25 - informuje się , że w dniu 22 kwietnia 2016 roku wydano decyzję nr OS6220.5.2016.7.Kl o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru aglomeracji Łubiana, realizowanego na działakch nr 67/24 i 1013  w obrębie Łubiana stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. - obwieszczenie - decyzja

2016-04-18 - informuje się, że w dniu 18.04.2016 roku wydano decyzję nr OS6220.4.2016.9.KL stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa drogi gminnej na odcinku od Wielkiego Klincza do Wielkiego Podlesia, gmina Kościerzyna”, prowadzonego na wniosek Gminy Kościerzyna - zawiadomienie - decyzja

2016-04-13 - informuje się, że z wniosku firmy MARGO – Hel Sp. z o.o. ul. Redłowska 52/9, 81-450 Gdynia wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „odtworzenie zespołu zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną miejscowość Skorzewo, gmina Kościerzyna wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnej w gminie Stężyca”. - obwieszczenie - KIP

2016-04-11 - informuje się, że 11-04-2016 roku wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby pzreprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej z Wielkiego Klincza do Wielkiego Podlesia - obwieszczenie- postanowienie

2016-03-21 - informuje się, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2016-03-21 - informuje się, że zostało umorzone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa dróg transportu rowerowego miejscowości gminy Kościerzyna do węzła integracyjnego w Kościerzynie” - decyzja

2016-03-16 - informuje się, że z wniosku Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa drogi gminnej na odcinku od Wielkiego Klincza do Wielkiego Podlesia, gmina Kościerzyna”. - obwieszczenie

2016-02-09 - inforuje się, że że jest przygotowany projekt uchwały w sprawie : wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2016. - obwieszczenie - projekt uchwały

2016-02-03 - informuje się, że w związku  wnioskiem Gminy Kościerzyna dotyczącym postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Kłobuczyno wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Mały Klincz” w związku  wnioskiem Gminy Kościerzyna dotyczącym postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Kłobuczyno wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Mały Klincz”, wystąpiono pismem nr OS.6220.16.2015.7.KL do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - obwieszczenie
 

2016-02-03 - informuje się, że z wniosku Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Kłobuczyno wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Mały Klincz”. - obwieszczenie

2016-02-02 - informuje się, że przystąpiono do opracowywania dokumentu „aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kościerzyna na lata 2012-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla tego programu - obwieszczenie - aktualizacja programu azbestowego

2016-01-29 - informuje się, że w dniu 28-01-2016 roku do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęło pismo o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa dróg transportu rowerowego miejscowości gminy Kościerzyna do węzła integracyjnego w Kościerzynie prowadzone z wniosku Pana Krzysztofa Dudek Pracownia Projektów Komunalnych PROGRES, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 2 paw. 22. - obwieszczenie

2016-01-28 - informuje się, że jest przygotowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Kościerzyna na rok 2016. - obwieszczenie - Uchwała

2016-01-26 -  informuje się, że, w związku  wnioskiem Gminy Kościerzyna dotyczącym postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej strefy inwestycyjnej w miejscowości Grzybowo wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Łubiana”,wystąpiono pismem nr OS.6220.17.2015.7.KL do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. - obwieszczenie


2016-01-25 - informuje się, że że, z wniosku Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej strefy inwestycyjnej w miejscowości Grzybowo wraz z kolektorem przesyłowym z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Łubiana”.
Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach : - obwieszczenie - karta informacyjna przedsięwzięcia

2016-01-20 - informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla istniejącego zakładu produkcji prefabrykatów betonowych , dz. Nr 439/1, obr. Kaliska Kościerskie. - obwieszczenie - raport

2016-01-15- informuje się, że został przygotowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska zmiany miejscowego planu w zakresie wykorzystania gruntów pod powierzchniową eksploatację kruszyw- obwieszczenie - prognoza

2016-01-15 - informuje się, że został przygotowany projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla działki ozn. nr ewid. 135/7 o pow. 6,5948 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gostomie wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie - prognoza

2016-01-13 - informuje się, że w dniu 12 stycznia 2016 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.8.2015.7.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gostomie, gm. Kościerzyna zlokalizowanego na działkach o nr ew. 138/5, 140/3, 140/7, 140/9,  polegająca na włączeniu w skład istniejącego składowiska odpadów komunalnych istniejącej kwatery nr III (dz. Nr 138/5)” , realizowanego przez GOSEKO Sp. z o.o., Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna, KRS 0000515997”. - obwieszczenie - treść decyzji

2015-11-26 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy dróg transportu rowerowego miejscowości gminy Kościerzyna do węzła integracyjnego w Kościerzynie - zawiadomienie

2015-11-05 - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowy Klincz - obwieszczenie

2015-11-02 - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Skorzewo - obwieszczenie

2015-11-02 - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Łubiana - obwieszczenie

2015-11-02 - obwieszczenie o przystąpieniu do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek 254/3, 273, 256/2, 257, 256/3, 256/1, 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo - obwieszczenie

2015-11-02 - obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzenia meijscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar części obrębu Wielki Klincz - obwieszczenie

2015-11-02 - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj acego obszar działki nr 48/6 i 70 w obrębie Stawiska - ogłoszenie

2015-11-02 - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia meijscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kaliska Kościerskie - obwieszczenie

2015-11-02 obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar częsci działek nr 503, 545, 614, 615 w obrębie Czarlina - obwieszczenie

2015-11-02 obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr 152, 153/2, 154/6, 342, 341/3, oraz część działki nr 163 w obrębie Nowa Kiszewa - obwieszczenie

2015-10-22 - obwieszczenie , informuje się że jest prowadzone jest postępowanie z udziałem społeczeństwa w zakresie uzsykania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Gostomiu - obwieszczenie - raport

2015-10-19 - obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przyjęciu dokumentu wymagajacego udziału społeczeństwa tj. przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska, Kłobuczyno, Nowa wieś, Puc, Skorzewo pod linię elektroenegetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń -  Żydowo Kierzkowo - zawiadomienie - podsumowanie

2015-09-09 - informuje się, że w dniu 8 września 2015r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS.6220.1.2015.22.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "budowa węzła betoniarskiego na terenie wytwórni prefabrykatów żelbetowych ELBUD Gdańsk w Owśnicach" realizowanego przez firmę Wytwórnię Prefabrykatów Żelbetowych ELBUD Gdańsk Sp. z o.o. - obwieszczenie

2015-09-09 - informuje się, że w dniu 08.09.2015 roku wydano decyzję nr OS6220.2.2015.20.KL stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielki Klincz, Gmina Kościerzyna”, realizowaną przez Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna na działkach 1008 oraz 121/1 - obwieszczenie

2015-09-08 informuje się, została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego  Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3 - obwieszczenie - obwieszczenie plan - prognoza - aneks - rysunek


2015-06-24 informuje się o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2015-06-24 informuje się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, gmina Kościerzyna, pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo - obwieszczenie

2015-06-24 informuje się o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid: 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2015-06-24  informuje się, że  została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Gdańsk –Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo - obwieszczenie

2015-06-11 decyzja orzekajaca o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. eksploatacja kruszywa naturalnego (pospółki) sposobem odkrywkowym ze złoża Rybaki II Pole C zlokalizowanego na działkach nr 410/3, 444/2, 445/6, 453/4, 454/1, 455/3, 456/5 , obręb Rybaki, gmina Kościerzyna  jako bezprzedmiotowe - decyzja

2015-05-25 obwieszczenie prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „budowa węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 Mg/dobę na terenie wytwórni Prefabrykatów Żelbetowych ELBUD Gdańsk Sp. z o.o. w Owśnicach” realizowanego na działkach nr 66/5  obręb Częstkowo, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2015-04-29 obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 307/21 o pow. 0,3012ha, 307/22 o pow. 0,3509ha i 307/23 o pow. 1,4503ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie


2015-04-29 obwieszczenie informujące, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 307/21 o pow. 0,3012ha, 307/22 o pow. 0,3509ha i 307/23 o pow. 1,4503ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2015-04-16 obwieszczenie informujące, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.2.2014.20.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Gostomie VIII” na działce nr 320 obręb Gostomie , gmina Kościerzyna realizowanego przez OL-TRANS Kruszywa Sp. z o.o. - obwieszczenie - decyzja

2015-03-25 obwieszczenie informujące, że w dniu 24 marca 2015 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.7.2014.22.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji oraz przeróbce kruszywa naturalnego z części złoża „Niedamowo X” realizowanego na terenie miejscowości Niedamowo dz. nr 17/7, gmina Kościerzyna realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „POLGRAVEL”  - obwieszczenie - decyzja

2015-03-18 obwieszczenie informujące, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „eksploatacji oraz przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża „Wieprznica” realizowanego na działkach nr 138/2, 142/2, 139, 140, 148, 226, 166  obręb Wieprznica, gmina Kościerzyna - obwieszczenie


2015-03-16 informuje się, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr. ewid.: 75/22 o pow. 1,7695ha i 75/23 o pow. 0,5223ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kościerska Huta, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2015-03-16 informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr. ewid.: 75/22 o pow. 1,7695ha i 75/23 o pow. 0,5223ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kościerska Huta, gmina Kościerzyna - obwieszczenie


2015-02-05 Ocena jakości wód z ujęć publicznych

2015-02-05 informuje się, że jest przygotowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Kościerzyna na rok 2015 - obwieszczenie - program

2015-01-28 zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna - zarządzenie

2014-11-25 informujes się, że w dniu 25 listopada 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.16.2013.27.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Gostomie IV” na działkach nr 178/1 i 178/2 obręb Gostomie , gmina Kościerzyna realizowanego przez Kruszywa Pomorze Sp. z o.o. - obwieszczenie - decyzja

2014-11-05 informuje się, że w dniu 05 listopada 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.4.2014.22.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Gostomie IX” na działce nr 181 i 182 obręb Gostomie , gmina Kościerzyna realizowanego przez OL-TRANS Kruszywa Sp. z o.o - obwieszczenie - decyzja

2014-10-15 informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji oraz przeróbce kruszywa naturalnego z części złoża NIEDAMOWO X  realizowanego na terenie miejscowości Niedamowo , dz. nr 17/7, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2014-09-25 informuje się w dniu 24 września 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.19.2013.22.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Gostomie VI” na działce nr 92 obręb Gostomie , gmina Kościerzyna realizowanego przez OL-TRANS Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe Olgierd Hewelt - obwieszczenie - decyzja

2014-09-24 informuje się, o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek ozn. nr ewid.: 75/22 o pow. 1,7695ha i 75/23 o pow. 0,5223ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kościerska Huta, gmina Kościerzyna - obwieszczenie

2014-09-09 informuje się, że przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, gmina Kościerzyna, po linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo wraz z przeprowadzeniem strategficznej oceny oddziaływania na środowisko - obwieszczenie

2014-09-01 informuje się, że w dniu 28 sierpnia 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.7.2013.23.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji kruszywa naturalnego (pospółki) sposobem odkrywkowym ze złoża Rybaki VI zlokalizowanego na działkach nr 444/1 i 410/1 obręb Rybaki, gmina Kościerzyna realizowanego przez Kruszywa Polskie S.A. - obwieszczenie - decyzja

2014-08-28 informuje się, że w dniu 28-08-2014 roku wydano decyzję nr OS6220.6.2014.11.KL o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Skorzewie. /treść decyzji/

2014-07-31 zawiadamia się że , została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna” w granicach administracyjnych (z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108, 179 i 319/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie),
 

2014-07-31 obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna w granicach administracyjnych


2014-07-30  zawiadomia się że w dniu 30-07-2014 roku wydano postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Skorzewie, treść postanowienie

2014-07-29 obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 307/21 o pow. 0,3012ha, 307/22 o pow. 0,3509ha i 307/23 o pow. 1,4503ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna

2014-07-10 informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 1076 (o pow. 0,2389ha), 1077 (o pow. 0,2484ha), 1078 (o pow. 0,2965ha), 1079 (o pow. 0,2934ha), 1080 (o pow. 0,3424ha), 1081 (o pow. 0,3339ha), 1082 (o pow. 0,3087ha), 1083 (o pow. 0,1757ha), 1084 (o pow. 0,1871ha), 1085 (o pow. 0,1583ha), 1086 (o pow. 0,1818ha), 1087 (o pow. 0,2616ha), 1088 (o pow. 0,1532ha), 1089 (o pow. 0,0306ha), 1090 (o pow. 0,1647ha), 1091 (o pow. 0,0388ha), 318/1 (o pow. 0,41ha) oraz cz. działki nr 284/1 (o pow.5,77) położonych w obrębie Skorzewo, gmina Kościerzyna

2014-06-23 informuje się, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna.

2014-06-05 informuje się, wydano decyzję nr OS6220.5.2014.12.KL o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wielkim Klinczu

2014-05-28 zawiadamia się, że w dniu 28-05-2014 roku wydano postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wielkim Klinczu

2014-05-26 informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Gostomie VIII” na działce nr 320 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna

2014-05-21 zawiadomienie - z wniosku Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Skorzewie, gmina Kościerzyna

2014-05-20 Informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Gostomie VI” na działce nr 92 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna.

2014-05-20 Informuje się, że w dniu 19 maja 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.17.2013.13.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża Gostomie III w miejscowości Gostomie zlokalizowanego na działkach nr 124/2, 127 i 108 obręb Gostomie

2014-05-05 Zawiadamia się, że z wniosku Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wielkim Klinczu, gmina Kościerzyna

2014-04-11 Informuje się, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kościerzyna na lata 2012-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla tego programu - obwieszczenie - postanowienie

2014-04-09 Zawiadamia się, że z wniosku firmy OL-TRANS Kruszywa Sp. z o.o. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowa nr 6 w Mrzezinie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Gostomie IX” na działkach nr 181 i 182 , obręb Gostomie, gmina Kościerzyna

2014-03-25 informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża Gostomie IX w miejscowości Gostomie zlokalizowanego na działkach nr 181 i 182 obręb Gostomie

2014-03-24 informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „uruchomieniu kopalni piasku Gostomie IV w miejscowości Gostomie zlokalizowanego na działkach nr 178/1 i 178/2 obręb Gostomie”

2014-03-03 Informuje się, że jest przygotowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Kościerzyna na rok 2014
obwieszczenie                                   uchwała i program


2014-02-26 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna informujące , że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża Gostomie III w miejscowości Gostomie zlokalizowanego na działkach nr 124/2, 127 i 108, obręb Gostomie , gmina Kościerzyna

2014-02-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie planów ochrony dla obszarów Natura2000 "Dąbrówka", "Piotrowo", "Leniec nad Wierzycą"

2014-02-07 Została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

2014_02 05 Iinformuje się, że jest przygotowany projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2014

2014_02_05 Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2014

2014-01-03 Urząd Gminy Kościerzyna informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” eksploatacji kruszywa naturalnego (pospółki) sposobem odkrywkowym ze złoża Rybaki VI zlokalizowanego na działkach nr 444/1 i 410/1 w obrębie ewidencyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna”
 
2013-12-05 Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid. 142/4 o pow. 0.4189 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo
  
2013-09-05 Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że w dniu 3 września 2013 roku po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa wydano decyzję nr OS6220.3.2013.10.KL  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. adaptacja istniejącego budynku na cele stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i utworzenie punktu zbierania odpadów
   
2013-07-11 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 142/4 o pow. 0,4189ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna    
 
2013-07-03 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego dz. geod. nr: 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1 (obecnie 182/3 i 182/4), 182/2,
 
2013-07-03 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części działek ozn. nr ewid.: 138/2, 139, 140, 142/2, 148, 166 i 226 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina Kościerzyna,
 
2013-07-03 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Gostomie, obejmującego działki oznaczone  nr geod.: 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części działek oznaczonych nr geod.: 108, 179 i 319/2,
 
2013-07-03 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna” w granicach administracyjnych (z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108, 179 i 319/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie),
 
2013-06-24 informuje się, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kościerzyna na lata 2012-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla tego programu - obwieszczenie - postanowienie

2013-02-18 Urząd Gminy Kościerzyna działając zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 106 poz. 1002 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) informuje, że jest przygotowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Kościerzyna na rok 2013.

  - załącznik nr 1 (projekt uchwały) 
  

2013-02-14 Urząd Gminy Kościerzyna zawiadamia się, że w dniu 13.02.2013 roku Wójt Gminy Kościerzyna wydał postanowienie nr OS6220.11.10.2012.2013.KL dotyczące sprostowania pomyłki pisarskiej w decyzji nr OS6220.11.6.2012 KL z dnia 22-11-2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz od km 0+000 – km 3+500”,

 

2013-02-13 Urząd Gminy Kościerzyna  zawiadamia się, że w dniu 13.02.2013 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS6220.13.8.2012.2013.KL stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej, Garczyn dz. nr 609, 651, 652, 654, 1039, 1047, 1048, 121/15 obręb Łubiana , gmina Kościerzyna”

 

2013-01-31 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że jest przygotowany projekt uchwały w sprawie : wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2013

  
2013-01-15 Urząd Gminy Kościerzyna zawiadamia się, że w dniu 15.01.2013 roku wydano postanowienie nr OS6220.13.6.2012.2013.KL stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej, Garczyn dz. nr 609, 651, 652, 654, 1039, 1047, 1048, 121/15 obręb Łubiana , gmina Kościerzyna” w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy „GreCAD” Usługi Projektowo –Budowlano-Handlowe Piotr Greinke

  

2013-01-04 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że prowadzone jest postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Gostomie (obejmującego działki nr 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części dz. nr 108, 179, 319/2 i prognozą oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

 

2012-12-05 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” eksploatacji kruszywa naturalnego (pospółki) sposobem odkrywkowym ze złoża „Rybaki VI” zlokalizowanego na działkach nr 410/1, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1 440/2, 440/3, 444/1 w obrębie ewidencyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna”; 

 

2012-12-04 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że w dniu 04.12.2012 roku Wójt Gminy Kościerzyna wydał decyzję nr OS6220.11.8.2012.KL orzekającą o uzupełnieniu decyzji nr OS6220.11.6.2012 KL z dnia 22-11-2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz od km 0+000 – km 3+500”,

 

2012-11-30 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że w dniu 30 listopada 2012 roku wydano decyzję nr OS6220.7.10.2012.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zakładu prefabrykacji strunobetonu zlokalizowanego w Grzybowie na działce nr 202/14” realizowanego przez firmę STRUNOBET-Migacz Sp. z o.o

 

2012-11-22 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla działek ozn. nr wid: 492 o pow. 0,5867ha, 128/7 o pow. 0,2083ha i 127/15 o pow. 0,4150ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Klincz

 

2012-11-22 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla działek ozn. nr wid: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn. nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna

 

2012-11-22 Urząd Gminy Kościerzyna zawiadamia się , że w dniu 22.11.2012 roku Wójt Gminy Kościerzyna wydał decyzję nr OS6220.11.6.2012.KL orzekającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz od km 0+000 – km 3+500” 

 

2012-10-31 Urząd Gminy Kościerzyna informuje w dniu 31.10.2012 roku wydano postanowienie nr OS6220.11.4.2012.KL stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz od km 0+000 – km 3+500"

 

2012-10-15 Urząd Gminy Kościerzyna  informuje, że w dniu 12 października 2012 roku wydano decyzję nr OS6220.6.11.2012.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji gotowych zapraw budowlanych i komponowania mieszanek kruszyw mineralnych na działce nr 30/1 w obrębie Rybaki, gmina Kościerzyna” realizowanego przez firmę Kruszywa Polskie S.A.

 

2012-10-01 Urząd Gminy Kościerzyna  informuje zię, że została przygotowana prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna „ dla częsci obrębu geodezyjnego Gostomie, obejmującego dz. geod. Nr 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz część działek nr 108, 179, 319/2, przedmiotem dokumentu jest analiza stanu wpływu planowanych zmian na stan środowiska

 

2012-09-27 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że jest prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu prefabrykacji strunobetonu zlokalizowanego w Grzybowie w gminie Kościerzyna

 

2012-09-20 Urząd Gminy Kościerzyna zawiadamia się że, z wniosku firmy Pracownia Projektowa PROMAR z siedzibą w Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin reprezentowanej przez Pana Mariusza Szyszkowskiego, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”przebudowie (rozbudowie) drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz od km 0+000 – km 3+500.

 

2012-09-11 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w Gminie Kościerzyna, obejmującego dz. geod. nr 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1, 182/2

 

2012-08-01 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że w dniu 24 lipca 2012 roku wydano decyzję nr OS6220.9.11.2011.2012.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym , zlokalizowanej na działce nr 600/1 w miejscowości Skorzewo, gmina Kościerzyna, realizowanego przez Ryszarda Brzeskiego

 

2012-06-28 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożenie innowacyjnych technologii i produkcji gotowych zapraw budowlanych i komponowania mieszanek kruszyw mineralnych na działce nr 30/1 w obrębie Rybaki

 

2012-06-19 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 roku wydano decyzję nr OS6220.6.10.2011.2012.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa warsztatu z funkcją biurową i gospodarczą wraz z placem manewrowym, parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 210/5 w miejscowości Korne , gmina Kościerzyna realizowanego przez firmę Międzynarodowy Transport Drogowy Zygmunt Pranczk

 

2012-05-08 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym i zagospodarowaniem terenu działki nr 600/1, położonej w miejscowości Skorzewo

  

2012-03-12 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu z funkcją biurową i gospodarczą wraz z placem manewrowym, parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działce nr 210/5 w obrębie ewidencyjnym Korne, gmina Kościerzyna, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

2012-03-06 informuje się, że po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kościerzyna na lata 2012-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla tego programu, Rada Gminy Kościerzyna przyjęła ww dokument - obwieszczenie - podsumowanie - uzasadnienie

 

2012-01-23 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, się że w dniu 16 stycznia 2012 roku wydano decyzję nr OS6220.4.8.2011.2012.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego „Niedamowo VIII” położonego we wsi Niedamowo, gmina Kościerzyna realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „POLGRAVEL” Sp. z o.o.

 

2012-01-18 Urząd Gminy Kościerzyna informuje się, że przystąpiono do opracowywania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kościerzyna na lata 2012 – 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu, przedmiotem dokumentów jest analiza stanu występowania oraz możliwości bezpiecznego zagospodarowania wyrobów zawierających azbest, a także wpływ na środowisko naturalne. 

 

2012-01-05 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o przystapieniu do opracowania projektów planów zadań dla obszarów Natura 2000 "Jeziora Wdzydzkie" i "Bory Tucholskie"

 

2011-11-15 Urząd Gminy Kościerzyna informuje się, że jest prowadzone postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przez Ministra Środowiska w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Czersk

 

2011-11-02 Urząd Gminy Kościerzyna informuje się, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Niedamowo VIII” położonego we wsi Niedamowo , gmina Kościerzyna, przed wydaniem koncesji na wydobycie kruszyw.

 

2011-08-05 Urząd Gminy informuja, że w dniu 04 sierpnia 2011 roku wydano decyzję nr OS6220.7.6.2010.2011.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wdrożeniu innowacyjnej technologii rozsiewu piasku o niekontrolowanym przebiegu krzywej uziarnienia oraz jego ponownego składowania i mieszania o kontrolowanym przebiegu krzywej, zlokalizowanej na terenie czynnego wyrobiska żwirowni „Rybaki II – pole C” realizowanego przez firmę „Kruszywa Polskie Sp. z o.o.”

 

2011-07-21 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku wydano decyzję nr OS6220.8.8.2010.2011.KL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie kopalni kruszywa „Grzybowo –Rejon B i C” realizowanego przez Zakład Wydobywczy „Kruszywo: sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

 

2011-06-06 Wójt Gminy Kościerzyna podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 02 czerwca 2011 roku „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dz. oznaczonej nr geodez. 455/3 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybaki

 

2011-05-06 Urząd Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr III/31/11 z dnia 25 marca 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działek ozn. nr ewid.: cz.dz. 257 (o pow. 0,0989ha), dz. 258 (o pow. 0,09ha), dz. 259 (o pow. 0,09ha), dz. 260 (o pow. 0,0942ha) położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki

 

2011-03-21 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa przed  wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii rozsiewu piasku o niekontrolowanym przebiegu krzywej uziarnienia oraz jego ponownego składania i mieszania o kontrolowanym przebiegu krzywej zlokalizowanej na terenie czynnego wyrobiska Ŝwirowni „Rybaki II – pole C

 

2011-03-17 Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Gdańsku, niniejszym zawiadamia, że zostało wydane postanowienie w ramach postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Kościerzyna, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na reaiizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie kopalni kruszywa Grzybowo - Rejon B i C w Gminie Kościerzyna. 

Załączniki

OS-6220-8-2018-DZ-23-obwieszczenie-raport-Gostomie-III Pobierz  
OS-6220-9-2018-DZ-16-obwieszczenie-raport-złoze-Niadomowo-IX Pobierz  
OS-6220-5-2018-DZ-obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-Grzybowo-Lizaki Pobierz  
OS-6220-2-2019-DZ-obwieszczenie-raport-Wieprznica-I Pobierz  
OS-6220-3-2019-DZ-obwieszczenie-o-raporcie-Wieprznica-II Pobierz  
doc01126520191115070119 Pobierz  
OS-6220-8-2019-DZ-14-obwieszczenie-decyzja-bez-raportu-złoze-Gostomie-XVI-Chmurzynski-Sychta Pobierz  
OS-6220-3-2016-DZ-58-obwieszczenie-Margo-omyłka Pobierz  
OS-6220-6-2018-DZ-17-obwieszczenie-o-decyzji-złoze-Gostomie-X,-Agro-Piscina Pobierz  
OS-6220-6-2018-DZ-15-obwieszczenie-o-decyzji-złoze-Gostomie-X,-Agro-Piscina (1) Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Wieprznica-OS-604-11-2018-ML-5 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Loryniec-OS-604-7-2018-ML-5 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Lizaki-OS-604-8-2018-ML-5 Pobierz  
OS-6220-6-2018-DZ-15-obwieszczenie-o-decyzji-złoze-Gostomie-X,-Agro-Piscina Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Sycowa-Huta-OS-604-4-2018-ML-5 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Sarnowy-OS-604-5-2018-ML-5 Pobierz  
OS-6220-5-2018-DZ-14-obwieszczenie-raport-złoze-Grzybowo-Lizaki Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Juszki-OS-604-9-2018-ML-5 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Czarlina-OS-604-10-2018-ML-5 Pobierz  
OS-6220-3-2017-DZ-45-obwieszczenie-o-decyzji-Galinski-przystan-Wdzydze-1 Pobierz  
OS-6220-20-2016-ML-56-obeiweszczenie-decyzja Pobierz  
OS-604-32-2017-ML-6-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-604-29-2017-ML-11-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Niedamowo Pobierz  
OS-604-31-2017-9-ML-obwieszczenie-prognoza-gostomie Pobierz  
OS-6220-7-2018-ML-11-obwieszczenie-raport (1) Pobierz  
OS-6220-7-2018-ML-11-obwieszczenie-raport Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Debogory,-Skorzewo Pobierz  
OS-604-8-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie-2 Pobierz  
OS-6220-3-2018-KL-20-obwieszczenie-decyzja-raport-lacerta Pobierz  
OS-604-22-2017-ML-5-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-604-21-2017-ML-5-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-604-18-2017-ML-5-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-6220-3-2018-ML-15-obwieszczenie-raport Pobierz  
OS-604-29-2017-9-ML-obwieszczenie-prognoza-gostomie-wieprznica Pobierz  
OS-604-1-2018-ML-9-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-6220-12-2017-ML-20-obeiweszczenie-decyzja Pobierz  
OS-604-15-2017-ML12-obwieszczenie-prognoza (3) Pobierz  
OS-604-20-2017-ML-7-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-604-17-2017-ML-7-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-604-19-2017-ML-7-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-604-15-2017-ML12-obwieszczenie-prognoza (2) Pobierz  
OS-604-16-2017-ML-12-obwieszczenie-prognoza (1) Pobierz  
OS-604-16-2017-ML-12-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-604-15-2017-ML12-obwieszczenie-prognoza (1) Pobierz  
OS-604-15-2017-ML12-obwieszczenie-prognoza Pobierz  
OS-604-23-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-604-8-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-8-2018-ML-2-(1) Pobierz  
OS-604-9-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-10-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-11-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-7-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-6-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-5-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-4-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-3-2018-ML-2 Pobierz  
OS-604-26-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie (1) Pobierz  
OS-604-31-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie (1) Pobierz  
OS-604-2-2017-ML-6-obwieszczenie-przyjecie (1) Pobierz  
OS-604-31-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-604-26-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-604-2-2017-ML-6-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-604-30-2016-ML-3-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-6344-1-2017-KL-17-obwieszczenie Pobierz  
OS6220-2-2015-21-KL Pobierz  
OS6220_27_2016_233-ML Pobierz  
obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-604-24-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-604-33-2017-ML-2-obwieszczenie-przyjecie Pobierz  
OS-6220-3-2016-54-KL-obwieszczenie-MARGO Pobierz  
OS-604-2-2017-6-ML Pobierz  
OS-604-2-2017-5-ML Pobierz  
OS-6220-3-2016-47-ML-obwieszczenie-przed-wydaniem-decyzji-margo Pobierz  
OS-6220-3-2017-21-ML-obwieszczenie-raport (1) Pobierz  
OS-6220-3-2017-21-ML-obwieszczenie-raport Pobierz  
OS-6220_20_2016_27-obwieszczenie-raport Pobierz  
OS-6220-8-2017-14-ML Pobierz  
OS-6220_1_2017_21-ML Pobierz  
OS-6220_6_2017_11-ML Pobierz  
OS6220_7_2017_10-ML Pobierz  
OS-6220-5-2017-18-ML Pobierz  
OS-604-31-2017-2-ML-wieprznica-dz-nr-141,5 Pobierz  
OS6220_2_2017_17-ML (1) Pobierz  
OS-604-29-2017-2-ML Pobierz  
SG_040817105153 Pobierz  
OS-6220-23-2016-25-ML-obwieszczenie-decyzja-raport (1) Pobierz  
OS-6220-23-2016-25-ML-obwieszczenie-decyzja-raport Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Niedamowo-604-27 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Kłobuczyno-604-26 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Kaliska-Koscierskie-604-28 Pobierz  
OS6220_6_2016_29-kl Pobierz  
OS-6220-6-2016-30-ML-obwieszczenie-decyzja-raport Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Nowa-Kiszewa-604-24 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Grzybowo-604-23 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Gostomie-604-25 Pobierz  
OS-604-22-2017-2-ML Pobierz  
OS-604-20-2017-2-ML Pobierz  
OS-604-19-2017-2-ML Pobierz  
OS-604-21-2017-2-ML Pobierz  
OS-604-17-2017-2-ML Pobierz  
OS-604-15-2017-2-ML Pobierz  
OS-604-16-2017-2-ML Pobierz  
OS-604-18-2017-2-ML Pobierz  
OS6220_2_2017_17-ML Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Wdzydze-604-14 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Skorzewo-604-13 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Łubiana-604-12 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Nowy-Klincz-604-10 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Rybaki-604-11 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Wielki-Klincz-604-9 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Waglikowice-604-6 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Zielenin-604-7 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Koscierska-Huta-604-8 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Nowy-Podles-604-5 Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Nowa-wies-604-4 Pobierz  
OS6220_23_2016_22-MLgazeta Pobierz  
OS-604-1-2017-2-ML (1) Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Rybaki-działki Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Rybaki,-dz-nr-25,-30-i-30 Pobierz  
OS6220_26_2016_16-ML-obwieszczenie Pobierz  
OS6220_31_2016_19-ML-obwieszczenie (1) Pobierz  
OS-604-2-2017-2-ML Pobierz  
OS-6220_31_2016_18 Pobierz  
OS-604-1-2017-2-ML Pobierz  
OS6220_31_2016_19-ML-obwieszczenie Pobierz  
OS-6220_26_2016_14-ML-obwieszczenie Pobierz  
Podsumowanie-m-p-p-obszar-Stawiska Pobierz  
WPPiN-6724-101-2015-2016-KL-stawiska,-obwieszczenie-o-wydaniu-dokumentu Pobierz  
Podsumowanie-m-p-p-obszar-Czarlina Pobierz  
WPPiN-6724-105-2015-11-2016-2-KL-czarlina-obwieszczenie-o-wydaniu-dokumentu Pobierz  
Podsumowanie-m-p-p-obszar-Nowa-Kiszewa Pobierz  
WPPiN-6724-104-2015-2016-KL-nowa-kiszewa,-obwieszczenie-o-wydaniu-dokumentu Pobierz  
Podsumowanie-m-p-p-obszar-Grzybowo-243 Pobierz  
WPPiN-6724-95-2015-2016-KL-grzybowo,-obwieszczenie-o-wydaniu-dokumentu Pobierz  
OS6220_19_2016_28-ML Pobierz  
SG_040417145108 Pobierz  
uzupełnienie-raportu Pobierz  
RAPORT (1) Pobierz  
OS6220_18_2016_28 Pobierz  
OS-6220-18-2016-27-KL Pobierz  
OS6220_17_2016_27 Pobierz  
SG_280317114557 Pobierz  
postanowienie Pobierz  
OS6220_31_2016_17-ML-obwieszczenie Pobierz  
OS6220_30_2016_15 Pobierz  
OS6220_23_2016_17-ML Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Czestkowo,-Gostomie Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Mały-Klincz,-Zielenin Pobierz  
uchwała-odstepstwo-od-uzyskania-zezwolenia Pobierz  
obwieszczenie-uchwała-drzewa Pobierz  
OS-6344-1-2016_2_KL-obwieszczenie Pobierz  
uchwała-kapieliska2017-projekt Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Gostomie,-Niedamowo (2) Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Gostomie,-Niedamowo (1) Pobierz  
obwieszczenie-prognoza-Gostomie,-Niedamowo Pobierz  
OS6220_3_2016_25 Pobierz  
OS6220_26_2016_4 Pobierz  
OS6220_26_2016_4-KL Pobierz  
OS6220_26_2016_3-KL Pobierz  
RAPORT Pobierz  
OS6220_3_2016_25-KL Pobierz  
OS6220_3_2016_24-KL Pobierz  
OS6220_31_2016_3-KL-obwieszczenie Pobierz  
2016-12-19-08-22-56-01 Pobierz  
2016-12-19-08-24-10-01 Pobierz  
WPPiN-6724-161-5-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-160-5-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-159-5-2016-KK Pobierz  
OS6220_15_2016_13 Pobierz  
OS6220_6_2016_9 Pobierz  
OS6220_11_2016_21 Pobierz  
WPPiN-6724-105-2015-2016-KL Pobierz  
WPPiN-6724-104-2015-2016-KL Pobierz  
WPPiN-6724-101-2015-2016-KL Pobierz  
WPPiN-6724-95-2015-2016-KL Pobierz  
WPPiN-6724-65-6-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-63-5-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-62-7-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-60-7-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-61-6-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-64-7-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-59-8-2016-KK Pobierz  
OS6220_13_2016_10 Pobierz  
OS6220_17_2015_19-KL Pobierz  
OS6220_7_2016_10-KL Pobierz  
OS6220_12_2015_18-KL Pobierz  
OS6220_14_2016_10-KL Pobierz  
OS6220_16_2015_26-KL Pobierz  
OS6220_11_2016_14 Pobierz  
OS6220_11_2016_13 Pobierz  
obwieszczenie Pobierz  
OS6220_12_2016_12 Pobierz  
OS6220_5_2016_7 Pobierz  
OS6220_5_2016_8-KL Pobierz  
OS6220_17_2016_18-KL Pobierz  
OS6220_17_2015_17 Pobierz  
OS6220_16_2015_25 Pobierz  
OS6220_16_2015_24 Pobierz  
OS6220_7_2016_11 Pobierz  
OS6220_17_2016_15 Pobierz  
OS6220_13_2016_2 (1) Pobierz  
OS6220_11_2016_5 Pobierz  
OS6220_16_2016_23 Pobierz  
OS6220_7_2016_9 Pobierz  
WPPiN-6724-86-6-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-85-2015-11-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-76-7-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-75-7-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6720-3-2015-7-2016-KK Pobierz  
OS6220_12_2016_3 Pobierz  
OS6220_3_2016_16 Pobierz  
OS6220_3_2016_15 Pobierz  
OS6220_3_2016_14 Pobierz  
OS6220_1_2015_22 Pobierz  
OS6220_7_2016_4 Pobierz  
OS6220_4_2016_10 Pobierz  
OS6220_4_2016_9 Pobierz  
KIP_SKORZEWO_23_02_2016 Pobierz  
OS6220_3_2016_7 Pobierz  
OS6220_4_2016_7 Pobierz  
OS6220_4_2016_8 Pobierz  
Ochrona-Srodowiska-(K-Lisakowski) Pobierz  
WPPiN-6724-32-4-2016-HBO Pobierz  
OS6220_10_2015_11 Pobierz  
OS6220_4_2016_3 Pobierz  
uchwała-kapieliska2016 Pobierz  
OS-6344-1-2016_2_KL Pobierz  
OS6220_16_2015_9 Pobierz  
OS6220_16_2015_6 Pobierz  
aktualizacja-programu-azbestowego Pobierz  
OS-600_6_2016_azbest Pobierz  
OS6220_10_2015_10 Pobierz  
uchwała-zwierzeta-2016 Pobierz  
OS6140_1_2016_4-KL Pobierz  
OS6220_17_2015_9 Pobierz  
OS6220_17_2015_6 (1) Pobierz  
KIP-KOSCIERZYNA-ETAP-1-GRZYBOWO-16,12-2015-GOTOWY Pobierz  
KIP-KOSCIERZYNA-ETAP-1-GRZYBOWO-6_12_2015 Pobierz  
OS6220_17_2015_6 Pobierz  
OS6220_9_2015_17 Pobierz  
ROS_Ecozet Pobierz  
WPPiN-6724-86-2015-3-2016-KK Pobierz  
WPPiN-6724-85-2015-3-2016-KK Pobierz  
Gostomie-prognoza-12-2015 Pobierz  
Czestkowo-prognoza-12-2015 Pobierz  
OS6220_8_2015-6-KL Pobierz  
OS6220_8_2015_7-KL Pobierz  
OS6220_10_2015_3 Pobierz  
WPPiN-6724-129-7-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-133-5-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-134-5-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-95-5-2015-HBO Pobierz  
WPPiN-6724-96-5-2015-HBO Pobierz  
WPPiN-6724-101-5-2015-HBO Pobierz  
WPPiN-6724-103-5-2015-HBO Pobierz  
WPPiN-6724-105-5-2015-HBO Pobierz  
WPPiN-6724104-5-2015-HBO Pobierz  
RAPORT-SKŁADOWISKO-Gostomie-poprawione Pobierz  
OS6220_8_2015_7 Pobierz  
podsumowanie-linia-energetyczna Pobierz  
2015-10-21-09-53-45-01 Pobierz  
Rybaki-VI_aneks Pobierz  
zał-kartogr Pobierz  
Rybaki_VI_prognoza Pobierz  
WPPiN-6724-80-2014-14-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-80-2014-15-2015-KK Pobierz  
OS6220_1_2015_16 Pobierz  
os6220_2014_azbest Pobierz  
OS6220_2013_azbest Pobierz  
R_OS_KL_2013_06_24_OBW_azbest-ocena-strategiczna Pobierz  
uzasadnienie-azbest Pobierz  
podsumowanie-azbest Pobierz  
R_OS_KL_2012_03_06_OBW_azbest-ocena-strategiczna Pobierz  
WPPiN-6724-86-6-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-86-2014-21-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-85-6-2015-KK Pobierz  
OS6220_8_2013-11-KL Pobierz  
WPPiN-6724-86-2014-20-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-48-2014-10-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-48-2014-11-2015-KK Pobierz  
OS6220_2_2014_20-KL Pobierz  
OS6220_2_2014-19-KL Pobierz  
OS6220_7_2014_23 Pobierz  
OS6220_7_2014-22-kl Pobierz  
OS6220_8_2014_12 Pobierz  
WPPiN-6724-54-2014-10-2015-KK Pobierz  
WPPiN-6724-54-2014-8-2015-KK Pobierz  
ocena-wody-z-ujec-01_15 Pobierz  
OS6140_1_2015_4-KL Pobierz  
uchwała-zwierzeta-2015 Pobierz  
Zarzadzenie-studium Pobierz  
OS6220_4_2014_23 Pobierz  
OS6220_4_2014_22 Pobierz  
OS6220_16_2013_28 Pobierz  
OS6220_16_2013_27 Pobierz  
OS6220_7_2014_12 Pobierz  
OS6220_19_2013_22 Pobierz  
OS6220_19_2013_23 Pobierz  
OS6220_7_2013_23 Pobierz  
OS6220_7_2013_24 Pobierz  
WPPiN_24_09_2014_OBW_plan-przystapienie-Kosc-Huta Pobierz  
WPPiN_9_09_2014_OBW_plan-przystapienie-linia-energetyczna Pobierz  
OS6220_6_2014_12 Pobierz  
OS6220_6_2014_11 Pobierz  
WPPiN_31_07_2014_OBW_wyłozenie-studium Pobierz  
WPPiN_31_07_2014_OBW_prognoza-studium Pobierz  
WPPiN_29_07_2014_OBW_plan-przystapienie-Kaliska Pobierz  
R_OS_30-07-2014_6220_6_2014_10 Pobierz  
R_OS_30-07-2014_6220_6_2014_9 Pobierz  
WPPiN_10_07_2014_OBW_prognoza-Skorzewo_2 Pobierz  
WPPiN_23_06_2014_OBW_prognoza-czesc-Skorzewa Pobierz  
R_OS_KL_5_06_2014_OBW-dec-kanalizacja-W-Klincz Pobierz  
R_OS_KL_28_05_2014_Zaw-post-kanalizacja-W-Klincz Pobierz  
R_OS_26_05_2014_OBW-raport-Gostomie-VIII Pobierz  
R_OS_21_05_2014_ZAW_kanaliza-Skorzewo Pobierz  
R_OS_KL_2014_05_20_OBW_raport-Gostomie-VI Pobierz  
R_OS_KL_2014_05_20_OBW_decyzja-oos-Gostomie-III Pobierz  
R_OS_5_05_2014_ZAW_kan_W-Klincz Pobierz  
R_OS_KL_2014_04_01_OBW_azbest-ocena-strategiczna Pobierz  
R_OS_9_04_2014_ZAW_Gostomie-IX Pobierz  
R_OS_25_03_2014_OBW-raport-Gostomie-IX Pobierz  
R_OS_24_03_2014_OBW-raport-Gostomie-IV Pobierz  
R_OS_KL_03_03_2014_uchwała-zwierzeta-2014 Pobierz  
R_OS_KL_2014-03-04_OBW_program-dla-bezdomnych-zwierzat2014 Pobierz  
R_OS_26__02_2014_OBW-raport-Gostomie-III_2 Pobierz  
obwieszcze-rdos-Natura2000 Pobierz  
WPPiN_07_02_2014_OBW_prognoza-Skorzewo Pobierz  
obwieszczenie kąpieliska po korekcie Pobierz  
projekt uchwały kąpieliska po korekcie Pobierz  
Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2014 Pobierz  
informuje się, że jest przygotowany projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2014 Pobierz  
OS_KL_2014-01-03_OBW_Rybaki_VI Pobierz  

do druku