Dokumenty i akty prawne

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami)
2.     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
3.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami)
4.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 ze zmianami)
5.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175 poz. 1459 ze zmianami)
6.     Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)
7.     Ustawa z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)
8.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)
9.     Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U z 2010 Nr 243, poz. 1623)
 

do druku