Zadania i kompetencje

Kompetencje Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
1)    opracowywanie założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2)    opracowywanie propozycji do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego,
3)    prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzaniem i zmianami planu,
4)    ewidencjonowanie zgłoszonych wniosków,
5)    prowadzenie rejestru planów oraz ewidencji zmian - archiwum dokumentacji,
6)    przechowywanie matryc z uwzględnieniem ustawy o ochronie informacji niejawnych,
7)    współpracowanie z organami administracji rządowej celem uzgodnienia zamierzeń polityki państwa realizowanych na terenie gminy,
8)    współpraca z organami innych jednostek samorządowego przy realizacji inwestycji i zmian w planie,
9)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
10) wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
12) prowadzenie rejestru o wydanych decyzjach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego,
13) nadzorowanie przestrzegania przez inwestorów obowiązków inwentaryzacji powykonawczej sieci technicznego uzbrojenia terenu;
14) prowadzenie rozprawy administracyjnej w zakresie planowania przestrzennego,
15) przygotowanie wszelkich decyzji z zakresu planowania,
16) prowadzenie spraw z zakresu budownictwa należących do kompetencji gminy,
17) opiniowanie projektów podziału terenów gminnych uwzględniając komunikację zaopatrzenia w wodę, energię, kanalizację itd.,
18) określanie zobowiązań partycypacyjnych i odszkodowawczych na rzecz Gminy,
19) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu sprzecznej z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,
20) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,
21) współudział w aktualizacji mapy zasadniczej,
22) nadawanie porządkowej numeracji nieruchomościom i współudział w prowadzenie ewidencji nazw ulic,
23) planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Gminy na wykonywanie robót geodezyjnych, kartograficznych oraz na cele gospodarki gruntami,
24) załatwianie spraw z zakresu rozgraniczeń,
25) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
26) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inne,
27) wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz budynków i lokali stanowiących własność gminy,
28) wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie przekazywania gruntów komunalnych osobom fizycznym i prawnym,
29) regulowanie spraw własności dróg gminnych,
30) naliczanie oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia opłat planistycznych,
31) naliczanie i ewidencja opłat adiacenckich,
32) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy,
33) rozwiązywanie umów o oddanie w użytkowanie wieczyste,
34) dokonywanie scaleń i podziałów nieruchomości gruntowych,
35) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę po zatwierdzeniu przez Wójta,
36) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych,
37) wydawanie decyzji w zakresie ustanowienia oraz wygaśnięcia trwałego zarządu,
38) aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
39) wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
40) wydawanie decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
41) ujawnianie w księgach wieczystych nieruchomości wydzielonych pod drogi w wyniku podziału,
42) zakładanie ksiąg wieczystych i ujawnianie prawa własności na rzecz gminy,
43) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami,
44) sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
45) sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
46) prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzaniem i zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
47) uzgodnienia dotyczące zajęcia działek gminnych na cele inwestycyjne (oprócz terenu dróg).

do druku