Menu przedmiotowe

Zadania i kompetencje

1.       SEKRETARIAT (pok. Nr 3) Katarzyna Gostkowska
·         zapewnienie prawidłowej obsługi petentów,
·         nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg przez ZK,
·         prowadzenie sekretariatu i spraw administracyjnych.
2.       DROGOWNICTWO (pok. Nr 4) Marek Labuda, Piotr Jankowski
·          bieżące utrzymywanie dróg,
·          prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,
·          prowadzenie zagadnień związanych z usuwaniem i nasadzeniami drzew w pasie drogowym,
·          kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
·          wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
·          uzgodnienia dokumentacji budowlanych w zakresie umieszczenia urządzeń w pasach dróg,
·          prowadzenie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych,
·          oświetlenie dróg,
·          wydawanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
3.       ROZLICZENIA POBORU WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW(pok. Nr 5) Iwona Mańska
·          wystawianie faktur za zużycie wody i i odbiór ścieków,
·          wystawianie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków.
4.       MAGAZYN (pok. Nr 8) Sylwia Przytarska
·          prowadzenie ewidencji materiałów i magazynu.
·          ewidencja i prowadzenie dokumentacji, cmentarza Komunalnego w Wąglikowicach   miejsc Pamięci Narodowej
·          prowadzenie gospodarki czynszowej budynków gminnych
5      ZAMÓWIENIA, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW             (pok. Nr 10) Mariusz Szyc
·          przygotowanie i przeprowadzanie przetargów publicznych,
·          nadzór pracy oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu i Wdzydzach Kiszewskich
6.       WODOCIĄGI I KANALIZACJA (pok. Nr 10) Zdzisław Pobłocki
·          kontrola i nadzór ujęć wody
·          wykonawstwo przyłączy wody
·          wykonawstwo przyłączy kanalizacyjnych
·          montaż dodatkowego wodomierza
·          zgłoszenie zerwania plomby na wodomierzu,
·          zgłoszenie o niesprawności działania wodomierza,
·          zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
·          nadzór techniczny nad budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
·          odbiory techniczne wykonanych robót wodociągowych i kanalizacyjnych,
·          odbiory dodatkowych podliczników wody,
-        wydawanie warunków technicznych dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
-        uzgodnienia dokumentacji budowlanych w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej.
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku