Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA
Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. (58)686-59-81
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna:
1. ozn. nr 139/5 o pow. 0,2036 ha położonej w obrębie Niedamowo zapisanej w KW GD1E/00024318/7, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i ruchu turystycznego, magazyny i składy, zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych. Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia działki i możliwości zagospodarowania zawarte zostały w karcie terenu U miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Niedamowo działka geodezyjna nr 139/3 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26.09.2003 r. Nr VI/87/2003 (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 18 z 16.02.2004 r. poz. 382).
Cena wywoławcza netto 70.372,00 zł. wadium 7.038,00 zł. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w odległości około 150 m od centrum wsi, sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, teren działki o kształcie nieregularnym, teren lekko pagórkowaty, nieuzbrojony, brak obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości: do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego.
2. ozn. nr 139/6 o pow. 0,2147 ha położonej w obrębie Niedamowo zapisanej w KW GD1E/00024318/7, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i ruchu turystycznego, magazyny i składy, zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych. Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia działki i możliwości zagospodarowania zawarte zostały w karcie terenu U miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Niedamowo działka geodezyjna nr 139/3 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26.09.2003 r. Nr VI/87/2003 (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 18 z 16.02.2004 r. poz. 382).
Cena wywoławcza netto 74.200,00 zł. wadium 7.420,00 zł. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w odległości około 150 m od centrum wsi, sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, teren działki o kształcie nieregularnym, teren lekko pagórkowaty, nieuzbrojony, brak obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości: do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego.
3. ozn. nr 139/7 o pow. 0,2817 ha położonej w obrębie Niedamowo zapisaną w KW GD1E/00024318/7, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i ruchu turystycznego, magazyny i składy, zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych. Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia działki i możliwości zagospodarowania zawarte zostały w karcie terenu U miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Niedamowo działka geodezyjna nr 139/3 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26.09.2003 r. Nr VI/87/2003 (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 18 z 16.02.2004 r. poz. 382).
Cena wywoławcza netto 78.237,00 zł. wadium 7.824,00 zł. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w odległości około 150 m od centrum wsi, sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, teren działki o kształcie nieregularnym, teren lekko pagórkowaty, nieuzbrojony, przez działkę przebiega napowietrzna linia średniego napięcia, brak obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości: do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego.
Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości odbędzie się w dniu 24 maja 2018r. o godz. 900 w urzędzie gminy pok 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 18 maja 2018  r. (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi .
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 7 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.
 
Kościerzyna, 09.04.2018 r.

ogłoszenie-o-przetargu.pdf
do druku