Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta w gminie Kościerzyna.
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073, z późn zm.)
oraz Uchwały Nr IV/153/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta w gminie Kościerzyna”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta w gminie Kościerzyna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 12.04.2018 r. do 14.05.2018 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.04.2018r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, sala posiedzeń, początek o godz. 12ºº.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
Uwagi należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Kościerzyna (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wójt Gminy Kościerzyna
mgr inż. Grzegorz Piechowski

W_WPPiN_KK_2018-03-29_OGL_Plan-Koscierska-Huta-1.pdf
do druku