Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA
Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. (58)686-59-81
 
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 335/13 o pow. 1,4707 ha położonej w obrębie Sarnowy zapisanej w KW GD1E/00025359/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, usługowych oraz składów i magazynów i tereny usług sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej. Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia działki i możliwości zagospodarowania zawarte zostały w kartach terenu 10.P,U oraz 18.US,U miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sarnowy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30.11.2006 r. Nr II/14/2006 (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 43 z 19.02.2007 r. poz. 608).
Cena wywoławcza netto 410.000,00 zł. wadium 41.000,00 zł.  Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w środku wsi Sarnowy blisko drogi wojewódzkiej w kierunku Zblewa, działka o kształcie prostokąta, teren lekko pagórkowaty, nieuzbrojony, sąsiedztwo działek o zabudowie zagrodowej, brak obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości: do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Dopuszcza się możliwość dojazdu poprzez działkę ozn. nr 334/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. o godz. 1000 w urzędzie gminy pok 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 22 czerwca 2018 r. (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi .
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 7 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.


Kościerzyna, 12.04.2018 r.
Wójt Gminy Kościerzyna

ogloszenie-o-przetargu_bom20180413_072931.pdf

sarnowy-gison.pdf
 
dzialka-sarnowy.pdf
do druku