Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Sprzedaż działek w Małym Klinczu (1)

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ, zapisanych w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, ozn. nr:
 • 255 o pow. 0,0996 ha, cena wywoławcza netto 39.542,00 zł.           wadium 3.955,00 zł.
 • 256 o pow. 0,0995 ha, cena wywoławcza netto 39.502,00 zł.           wadium 3.951,00 zł.
 • 303 o pow. 0,0994 ha, cena wywoławcza netto 39.462,00 zł.           wadium 3.947,00 zł.
zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi lub dobudowanymi ozn. nr:
 • 248 o pow. 0,1288 ha, cena wywoławcza netto 53.037,00 zł.           wadium 5.304,00 zł.
 • 249 o pow. 0,1288 ha, cena wywoławcza netto 53.037,00 zł.           wadium 5.304,00 zł.
 • 244 o pow. 0,2137 ha, cena wywoławcza netto 87.931,00 zł.           wadium 8.794,00 zł.
zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą,  z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi lub dobudowanymi ozn. nr:
 • 178 o pow. 0,1368 ha, cena wywoławcza netto 56.325,00 zł.           wadium 5.633,00 zł.
 • 179 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza netto 49.420,00 zł.           wadium 4.942,00 zł.
 • 180 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza netto 49.420,00 zł.           wadium 4.942,00 zł.
 • 181 o pow. 0,1156 ha, cena wywoławcza netto 47.612,00 zł.           wadium 4.762,00 zł.
 • 182 o pow. 0,1311 ha, cena wywoławcza netto 53.982,00 zł.           wadium 5.399,00 zł.
 • 183 o pow. 0,1311 ha, cena wywoławcza netto 53.982,00 zł.           wadium 5.399,00 zł.
 • 184 o pow. 0,1432 ha, cena wywoławcza netto 58.955,00 zł.           wadium 5.896,00 zł.
postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone na osiedlu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, teren działek zakrzaczony rosną brzozy i sosna, dojazd drogą gminną gruntową około 100 m do asfaltu, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, w drodze po sąsiedzku sieć wodociągowa, linia WN, sieć kanalizacyjna, brak obciążeń.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1000 w urzędzie gminy pok 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 22 marca 2019 r. (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu: 02.08.2018r, drugi przetarg odbył się w dniu 18.10.2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 7 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.
 
Ogłoszenie
do druku