Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Zasady szacowania szkód łowieckich

Informujemy, że zostały znowelizowane przepisy Prawa Łowieckiego.
Procedura w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną przedstawia się następująco:
 1. właściciel uprawy lub posiadacz gruntów składa wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody o oszacowanie szkód w uprawach rolnych;
 2. przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela uprawy oraz dzierżawcę obwodu łowieckiego o terminie przeprowadzenia szacowania szkód, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku;
 3. szacowanie szkody odbywa się przy udziale właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 4. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód;
 5. oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku;
 6. uczestnik szacowania ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem, w protokole umieszcza się informację  o braku zastrzeżeń  albo o wniesionych zastrzeżeniach;
 7. szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu /zbioru/, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy;
 8. o terminie planowanego sprzętu /zbioru/ uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ gminy, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem;
 9. dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania dokonuje wypłaty odszkodowania.
 
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
 
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego  przysługuje odwołanie bezpośrednio do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji wydanej przez nadleśniczego, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść  powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
7) za szkody, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.
 
Inne zmiany jakie zostały wprowadzone nowelizacją prawa łowieckiego.
Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej. Oświadczenie składa się do starosty.
Wprowadzono dodatkowe nowe zakazy :
 • strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych;
 • wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia.
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.
Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego.
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw przekazywany jest właściwemu dzierżawcy obwodu łowieckiego. Sprzeciw zostaje uwzględniony jeżeli wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
Przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego obszar tego polowania wymaga oznakowania tablicami ostrzegawczymi.
 
W Urzędzie Gminy Kościerzyna oraz poniżej dostępny jest druk zgłoszenia uszkodzenia uprawy.
 
Pytania w sprawie szacowania szkód w uprawach należy kierować do Krzysztofa Lisakowskiego, Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, budynek C, pok. 1B, tel. 586865980 lub tel. kom. 609138132, ewentualnie na adres poczty elektronicznej k.lisakowski@koscierzyna.pl.

wniosek-zgłoszenie-do-szacowania-szkod-(1).pdf
wniosek-zgłoszenie-do-szacowania-szkod-(1).docx

do druku