Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje o realizacji programu w roku 2016

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne na terenie gminy Kościerzyna w roku 2016”.

W roku 2016 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z poprawą jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne. 
 

W dniu 14 września 2016 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11/213/2016 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne na terenie gminy Kościerzyna w roku 2016”.

Zadanie jest zgodne z programem ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kościerzyna, przyjęty uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr V/172/16 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kościerzyna na lata 2016-2020 oraz z zasadami przyznawania dotacji celowych, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr VI/176/16 z dnia 19.07.2016 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kościerzyna na zadania związane z poprawą jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne na terenie Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie dotyczy instalacji niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł ciepła dla mieszkańców z terenu gminy Kościerzyna, które zgłosiły akces skorzystania z dofinansowania do 30 kwietnia 2016 roku.
Całkowity koszt zadania wyniósł 59007,96  zł.
Koszt kwalifikowany zawierał budowę nowych instalacji w zakresie kotłów gazowych, kotłów na pellet oraz powietrznej pompy ciepła.
Dotacja na realizację zadania wyniosła :

 1. WFOŚiGW w Gdańsku: 13127,88 zł.
 2. Gmina Kościerzyna: 3900,40 zł
W ramach zadania wykonano 4 instalacje:
 • dwóch kotłów na pellet,
 • pompy ciepła,
 • kotła gazowego.

Dofinansowanie kształtuje się na poziomie do 28,86 % kosztów kwalifikowanych w tym:
 • 22, 25% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • 5% stanowi dofinansowanie ze środków gminy. Dodatkowo przeznaczono 1000zł na przygotowanie ulotek informacyjnych.
Pozostałe koszty ponieśli dotowani, czyli właściciele nieruchomości.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest wynikiem programu „czyste powietrze”. Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne.
Przewidywane zmniejszenie zużycia węgla wyniesie około 15,5 Mg.              
Redukcja emisji pyłów wyniesie 0,292 Mg, SO2 – 0,148, CO-0,648, a redukcja emisji CO2 wyniesie 22,689 Mg/rok.

Warunki dotyczące udzielania dofinansowania:

 1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być :
  1. zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program poprawy jakości powietrza, w której została przeprowadzono inwentaryzacja instalacji,
  2. zgodne z programem poprawy jakości powietrza,
 2. koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej, której w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
 3. a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
c) kolektory słoneczne:
- 6.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny.



do druku