Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Prawo do świadczeń

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na osiedlanie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Polski, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Powody udzielania pomocy rodzinom i osobom w pomocy społecznej:
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiary handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12.trudności w przystosowaniu dożycia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
13. alkoholizm lub narkomania;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Kryterium dochodowe do pomocy społecznej:
osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł.,
rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 złotych,

Jeżeli dochód jest wyższy niż określony w ustawie to nie przysługuje pomoc finansowa. W szczególnie trudnej sytuacji (długotrwała choroba, zdarzenie losowe) rodzina może otrzymać np. jednorazowy zasiłek celowy specjalny na pokrycie podstawowych potrzeb np zakup leków, remont mieszkania.
 
Wymagane dokumenty do pomocy społecznej:


Osoba zatrudniona
Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za ostatni miesiąc.

Osoba bezrobotna

Zaświadczenie  z Powiatowego Urzędu Pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku.

Osoba niepełnosprawna
Decyzja o przyznaniu  renty
Orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia
Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw  Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
Orzeczenie Lekarza Orzecznika z ZUS


Emeryt
Decyzja o przyznaniu emerytury

do druku