Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Zadania Straży Gminnej

Rodzaje prowadzonych spraw i czynności
 1. kontrola posesji w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanej na jej podstawie uchwały Rady Gminy Kościerzyna,
 2. kontrola mieszkańców w zakresie obowiązkowego szczepienia psów,
 3. kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska,
 4. kontrola drogowa w zakresie łamania przepisów dotyczących zakazu ruchu pojazdów i zakazu postoju,
 5. pełna kontrola drogowa uczestników ruchu naruszających przepisy o ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt oraz o ruchu pieszych,
 6. zabezpieczenie imprez,
 7. pilnowanie porządku publicznego na terenach ogólnodostępnych,
 8. kontrola terenów leśnych z uwagą na szkodnictwo leśne,
 9. kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. patrolowanie terenów gminy z uwagą na spożywanie alkoholu w miejscu zakazanym,
 11. kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o miarach w zakresie stosowania urządzeń pomiarowych bez wymaganych dowodów kontroli,
 12. kontrola obiektów w zakresie palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami,
 13. wykonywanie codziennych planowych patroli, obchodów i objazdów gminy w zakresie przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom i patologii społecznej,
 14. rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń wywierających negatywny wpływ na stan porządku publicznego,
 15. reagowanie na nieodpowiednie zachowanie się osób stosując upomnienia, pouczenia oraz przewidziane prawem środki represji i przymusu bezpośredniego,
 16. dokonywanie systematycznych kontroli ulic, placów, parków, budynków mieszkalnych, gospodarczych, lokali użytkowych, otoczenia zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i posesji prywatnych w zakresie utrzymania porządku, czystości i estetyki,
 17. sygnalizowanie służbom komunalnym stwierdzone w toku lustracji gminy zaniedbania i ich działania lub przypadki wymagające niezwłocznej interwencji, a w szczególności różnego typu awarie,
 18. niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska o każdym stwierdzonym przypadku zakłócenia równowagi lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 19. wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy poprzez systematyczny nadzór nad pracą przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek, właścicieli i administratorów nieruchomości oraz dozorców w przedmiocie usuwania śniegu z chodników i jezdni oraz przeciwdziałania gołoledzi,
 20. współpraca z Policją, Strażą Leśną, Strażą Rybacką, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ładu i porządku publicznego,  oraz w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych,
 21. współdziałanie z organami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 22. kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
 23. kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno-remontowych,
 24.  nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego, za wykroczenia w ramach upoważnień przewidzianych prawem, a w szczególności wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości gminach, o ochronie środowiska itp.,
 25. przygotowywanie i składanie wniosków do sądu o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
 26. wykonywanie czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego,
 27. udział w wykonywaniu czynności w zakresie kontroli podatkowej,
 28. zabezpieczanie imprez odbywających się na terenie Gminy Kościerzyna,
 29. kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o miarach w zakresie stosowania urządzeń pomiarowych bez wymaganych dowodów kontroli,
 30. kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska,
 31. kontrola mieszkańców gminy w zakresie obowiązkowego szczepienia psów,
 32. podejmowanie działań w zakresie zbierania martwych i odłowu zwierząt bezdomnych,
 33. organizowanie i współudział w działaniach edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości.
 
do druku