Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Informujemy, że Urząd Gminy Kościerzyna zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Osoby zainteresowane dowozem prosimy o telefon do pana Andrzeja Toczka - nr tel. 601-662-712, w niedzielę wyborczą 26 maja w godzinach 12.00-18.00.

JAK GŁOSOWAĆ w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja 2019 r. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Głosować mogą osoby posiadające pełnię praw wyborczych (to znaczy osoby, które nie zostały wyrokiem sądu pozbawione praw publicznych, wyrokiem Trybunału Stanu pozbawione praw wyborczych ani ubezwłasnowolnione).Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Co do zasady każdy głosuje w miejscu stałego zameldowania i z urzędu jest wpisany na listę obwodowej komisji wyborczej. Nie trzeba się wcześniej nigdzie się zgłaszać.

Jeśli jednak nie mieszkamy w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani lub jesteśmy osobami bezdomnymi, mamy dwie opcje. Możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w której znajdujemy się na liście wyborców. Wniosek trzeba złożyć do 24 maja 2019 r. pisemnie, faksem lub elektronicznie. Co ważne, zaświadczenia nie trzeba odbierać osobiście – może zrobić to za nas osoba, którą pisemnie do tego upoważnimy. Takie zaświadczenie pozwala nam głosować w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą.

Druga możliwość to dopisanie się do listy wyborców w gminie, w której mieszkamy lub będziemy przebywać w czasie wyborów – wniosek musimy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej do 21 maja 2019 r. Co musi zawierać wniosek? Imiona, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, imię ojca, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców) oraz adres, pod którym czasowo przebywamy.

Pełna lista lokali wyborczych dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Infografika wybory

Głosowanie przez pełnomocnika – dla kogo?

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat.

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika należy złożyć do 17 maja 2019 r. do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Akt pełnomocnictwa może być wydany osobie, która jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jak skreślać?

Pamiętaj, by do lokalu wyborczego zabrać ze sobą dokument potwierdzający prawo do głosowania. Może być to ważny dowód osobisty lub paszport.

W eurowyborach głosujemy tylko na jedną listę kandydatów, stawiając krzyżyk (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku osoby, którą chcemy poprzeć. Jeśli postawimy krzyżyk przy więcej niż jednym kandydacie z tej samej listy, głosowanie będzie ważne (nasz głos otrzyma osoba najwyżej na liście). Jeśli natomiast skreślimy nazwiska kilku osób z różnych list, głos będzie nieważny.

Zobacz więcej na stronie Wybory Europejskie.


Obwieszczenie o skreśleniu z listy kandydatów
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

-        Przewodniczący komisji - 500 zł,

-        Zastępca przewodniczącego - 400 zł,

-        Członek komisji - 350 zł.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):

  • w pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu gminy.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 6 kwietnia 2019 r. Wykaz już zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Komisarz wyborczy:

1) uzupełnia skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej,
2) może uzupełnić skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej
 
Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
 

Wzór zgłoszenia dla pełnomocnika komitetu wyborczego
Wzór zgłoszenia dla wyborcy


Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kościerzyna

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz losowania składów komisji

Postanowienie Nr 57/16/2019 z dn. 09 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dn. 06 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gm. Kościerzyna
Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie-Nr-58-169-2019-z-dn-23-mja-2019-r-w-sprawie-zmiany-w-składzie-OKW-Nr-9-w-gm-Koscierzyna.pdf
Postanowienie-Nr-58-35-2019-z-dn-14-maja-2019-r-w-sprawie-zmiany-w-składzie-OKW-Nr-5-w-gm-Koscierzyna.pdf
Postanowienie-Nr-58-72-2019-z-dn-16-maja-2019-r-w-sprawie-zmiany-w-składzie-OKW-Nr-4-w-gm-Koscierzyna.pdf
 

Wszystkie Obwodowe Komisjie Wyborcze zlokalizowane na terenie Gminy Kościerzyna (od nr 1 do 12) powołane do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 (niedziela wyborcza) rozpoczną pracę o godz. 6:00. Głosowanie odbywa się w godzinach od 7:00 do 21:00.
 
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.pdf


Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych:
Prezentacja-PE-OKW-cz-I-prawa.pdf
Prezentacja-PE-OKW-cz-II-1-przygotowanie-i-głosowanie.pdf
Prezentacja-PE-OKW-cz-II-2-ustalenie-wyniku.pdf
Prezentacja-PE-OKW-cz-III-przykłady-znaku-X.pdf
Uchwała-Nr-70_2019-wytyczne-dla-ObKW-wybory-do-PE.pdf
Uchwała-Nr-41_2019-wytyczne-dla-OKW-dotyczacych_sprawdzenia_w_systemie_informatycznym_zgodnosci_arytmetycznej.pdf

 

do druku