Dziś jest:
wersja tekstowa

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w Gminie Kościerzyna są prowadzone na podstawie uchwały nr V/44/2011 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kościerzyna.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Kościerzyna przeprowadza się:
1) w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa
lub
2) w innych sprawach ważnych dla Gminy.

Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:
1) Wójt Gminy Kościerzyna,
2) radni Gminy Kościerzyna w liczbie co najmniej pięciu,
3) mieszkańcy Gminy Kościerzyna w liczbie co najmniej 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

W konsultacjach mogą uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy Gminy Kościerzyna, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy,
2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,
3) przedstawiciele wnioskodawców,
4) inne zainteresowane podmioty.

W dniach od 10 września do 9 listopada 2012 r. prowadzone były konsultacje z mieszkańcami miejscowości Gminy Kościerzyna w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim.

W dniach od 8 października do 29 października 2012 r. prowadzone były konsultacje z mieszkańcami sołectwa Stawiska w przedmiocie wydzielenia miejscowości Szenajda z sołectwa Stawiska i utworzenia odrębnego sołectwa Szenajda.
do druku