22 grudnia Rada Gminy Kościerzyna przyjęła budżet na 2021 rok. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 91 557 523 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 99 332 405 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7 774 882 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (4 734 882 zł), środków wolnych (2 000 000 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1 040 000 zł). Wolne środki w kwocie 1 218 460 zł przeznaczone zostały na wykup obligacji (1 000 000 zł) i spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (218 460 zł).

Czytaj dalejBudżet Gminy Kościerzyna na 2021 rok

Ze względu na pandemię w Szkole Podstawowej w Kaliskach nie odbył się coroczny kiermasz bożonarodzeniowy, który w poprzednim roku zebrał blisko 300 przedstawicieli społeczności lokalnej. Szukaliśmy więc naprędce z dyrektorem T. Dargaczem innych możliwości niesienia wsparcia dzieci, młodzieży, rencistów i emerytów i to w reżimie sanitarnym. I chyba udało się.

Czytaj dalejSzkoła w Kaliskach Kościerskich pomaga hospicjum

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu sportu przez Urząd Gminy Kościerzyna przez Wójta Grzegorza Piechowskiego, ruszyła działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stolem” Nowy Klincz. Pozytywny odbiór inicjatywy doprowadził do powstania sekcji badmintona, w której na zajęcia uczęszcza około 50 dzieci.

Czytaj dalejBadminton w Nowym Klinczu

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) organizator kąpieliska w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje Wójtowi Gminy wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko.

Czytaj dalejKąpieliska – wnioski do 31.12.2020 r.

Nie traktujmy odpływów kanalizacyjnych jak kosza na odpady. Skutki nieprawidłowego korzystania z przyborów sanitarnych powodują konieczność dodatkowych prac związanych z udrażnianiem rurociągów i usuwaniem awarii, dodatkowych napraw pomp, utylizacji znaczących ilości odpadów stałych, które powinny znaleźć się w pojemniku na odpady. Generuje to znaczne dodatkowe koszty.

Czytaj dalejKanalizacja to nie śmietnik