Aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Kościerzyna po raz czwarty przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2023, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Całkowita wartość dofinansowania  295.749,00 złotych.

Wsparciem zostało objętych 26 osób z niepełnosprawnością, mieszkańców gminy, głównie legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  GOPS zatrudnił 17 osób do realizacji działań na rzecz w/w osób.

Głównym celem programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne.

Zgodnie z założeniami, Program ten ma ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz aktywizować osoby niepełnosprawne, przeciwdziałać ich dyskryminacji czy też wykluczeniu społecznemu.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej