Aktualności

Budżet Gminy Kościerzyna na 2021 rok

22 grudnia Rada Gminy Kościerzyna przyjęła budżet na 2021 rok. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 91 557 523 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 99 332 405 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7 774 882 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (4 734 882 zł), środków wolnych (2 000 000 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1 040 000 zł). Wolne środki w kwocie 1 218 460 zł przeznaczone zostały na wykup obligacji (1 000 000 zł) i spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (218 460 zł).

Na inwestycje planuje się wydatkować kwotę 25 638 044 zł. Będą to następujące zadania:

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji Łubiana
 • Zakup pompy do przepompowni ścieków w Skorzewie
 • Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
 • Budowa i modernizacja dróg gminnych
 • Budowa dróg gminnych w Kościerskiej Hucie
 • Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Korne – Owśnice
 • Rozbudowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu
 • Ścieżki rowerowe do Wielkiego Klincza, Skorzewa, Sarnów i Dobrogoszcza
 • Infrastruktura szlaków kajakowych
 • Zakup 6 łodzi w projekcie „100 łodzi na 100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy”
 • Zakup autobusu 19-21 osobowego i samochodu typu bus
 • Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia

Analizując poszczególne działy budżetu warto zauważyć, że najwyższa kwota przeznaczona jest na rodzinę i świadczenia rodzinne (m.in. zasiłki 500+) oraz pomoc społeczną: 28 894 498 zł. Drugą w kolejności pozycję wydatkową stanowi oświata i wychowanie – to kwota: 26 251 724 zł. Na transport i łączność przeznaczono 12 303 509 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 6 277 166 zł, na pomoc społeczną planuje się wydać 3 683 842 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 599 496 zł, a na ochronę zdrowia 223 000 zł. Na wydatki w zakresie turystyki zaplanowano 2 383 775 zł, na  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 774 392, a na kulturę fizyczną 1 530 699.

Podczas sesji w dniu 22 grudnia 2020 r. wszyscy obecni radni jednogłośnie poparli podjęcie uchwały ws. budżetu gminy na 2021 rok.

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej