Aktualności

Budżet Gminy Kościerzyna na 2022 rok przyjęty

22 grudnia Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 84 277 689 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 95 107 120 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10 829 431 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (5 598 231 zł), środków wolnych (1 000 000 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (4 231 200 zł). Rozchody w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone zostały na wykup obligacji.

Na inwestycje planuje się wydatkować kwotę 26 380 284 zł. Będą to m.in. następujące zadania:

 • Rozbudowa ujęcia wody w Kłobuczynie (podpisano umowę),
 • Budowa kanalizacji w Kłobuczynie (przed przetargiem),
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąglikowicach, Loryńcu i Czarlinie wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąglikowice (zlecona koncepcja i KIP),
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu (po przetargu, przed podpisaniem umowy),
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji Łubiana do miejscowości Grzybowo i Sycowa Huta (zakończenie projektu),
 • Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kontynuacja programu dla mieszkańców),
 • Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych we Wdzydzach (podpisano umowę),
 • Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo (przygotowanie projektu, dotacja przyznana),
 • Budowa drogi gminnej Niedamowo – Hamemberg (przygotowanie projektu, czekamy na rozstrzygnięcie dofinansowania),
 • Przebudowa ul. Stolema we Wdzydzach (po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji),
 • Rozbudowa drogi gminnej Korne – Owśnice (po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji),
 • Rozbudowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu (po przetargu, przed umową),
 • Ścieżki rowerowe do Skorzewa, Sarnów i Dobrogoszcza (Sarnowy – w trakcie realizacji, Skorzewo i Dobrogoszcz przed przetargiem),
 • Infrastruktura szlaków kajakowych Nowa Kiszewa, Stawiska, Grzybowski Młyn (przed przetargami),
 • Zakup 6 łodzi w projekcie „100 łodzi na 100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy”,
 • Budowa szkoły w Skorzewie (wykup gruntów i projekt),
 • Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • Budowa hali sportowej w Łubianie (projekt, pozwolenie na budowę),
 • Budowa zaplecza sportowego na boisku w Małym Klinczu (do przetargu),
 • Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wielki Podleś, Kaliska Kościerskie, Korne, Nowy Klincz, Wąglikowice (umowa i dofinansowanie jest, przed przetargiem),
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia,
 • Loryniec – budowa odcinka kanalizacji pod drogą powiatową.

Analizując poszczególne działy budżetu warto zauważyć, że najwyższa kwota wydatków przeznaczona jest na oświatę i wychowanie (28 097 204 zł). Drugą w kolejności pozycję wydatkową stanowi rodzina (15 758 118 zł). Znaczne środki wydane będą na transport i łączność, czyli drogi publiczne gminne (10 384 559 zł) oraz na infrastrukturę sanitacyjną wsi (11 727 245 zł). Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Gmina Kościerzyna planuje wydać 7 392 536 zł. Na pomoc społeczną zabezpieczono kwotę 3 788 272 zł, natomiast na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 598 070 zł. Na wydatki w zakresie turystyki zaplanowano 1 733 302 zł, na  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 934 088, a na kulturę fizyczną 2 298 663 zł.

Podczas sesji w dniu 22 grudnia 2021 r. budżet Gminy Kościerzyna na 2022 rok został przyjęty większością głosów: 13 radnych głosowało „za”, a 2 wstrzymało się od głosu.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej