Aktualności

Chcesz pomagać innym? Wstąp do Policji!

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Pomorska Policja w 2020 roku planuje przyjąć jeszcze w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy w dwóch kolejnych terminach – w listopadzie oraz grudniu. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).

W województwie pomorskim trwa rekrutacja do służby w Policji w roku 2020. Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów.

Po złożeniu dokumentów pracownik zespołu doboru wskaże dogodny dla Ciebie termin do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej i testu wiedzy ogólnej. (w przypadku naszego województwa przeprowadzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na terenie OPP ul. Harfowa 60 lub w Szkole Policji w Słupsku). Pamiętaj, że co wtorek i czwartek możesz uczestniczyć w zajęciach na hali gimnastycznej KWP w Gdańsku, gdzie instruktorzy odtworzą dla Ciebie test sprawności fizycznej- żebyś wiedział jak się do niego przygotować. O kolejnych etapach postępowania będziemy Cię informować na bieżąco.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata. I tak jeżeli masz:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – 8 pkt,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 pkt,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7 pkt

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 6 pkt,
 • prawo jazdy kategorii „B” – 6 pkt,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – 4 pkt.
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – 2 pkt.
 • Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt.
 • prawo jazdy kategorii innej niż „B” – 2 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/rekrutacja.php

Od 8 czerwca 2020 roku można składać dokumenty dotyczące naboru do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie: http://www.koscierzyna.policja.gov.pl/ oraz od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów: +48 47 74 23 227 lub +48 47 74 23 203, a także osobiście od poniedziałku do piątko w godz. 8.00-15.00, w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie ul. Zg. Ks. Zmartwychwstańców 2.

Aktualności

Medale i rekord Polski – kolejne sukcesy zawodników Manty Kościerzyna

Największe zawody w historii na kościerskiej pływalni odbyły się w dniach 11-12 marca 2023r., a była to I Runda Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach. Organizatorem zawodów był Klub Sportowy Aqua Sport przy współpracy z Miastem Kościerzyna i Aqua Centrum w Kościerzynie. Do zawodów zgłoszonych zostało dokładnie 240 zawodników w 5 kategoriach wiekowych osobno dla chłopców i dziewcząt reprezentując 13 klubów.

Więcej