Aktualności

Do 30 marca można składać uwagi w kwestii przebudowy drogi Nowa Karczma-Kościerzyna

Województwo Pomorskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planują rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny). 23 marca odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tej inwestycji. Szczegółowe plany sytuacyjne znajdują się TUTAJ.

Przypominamy, że do 30 marca istnieje możliwość złożenia uwag dotyczących rozwiązań projektowych.

Uwagi w formie pisemnej w terminie do dnia 30.03.2022 można składać:

 • pocztą na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich W Gdańsku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk;
 • faksem na nr (58) 32 64 999;
 • pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres: sekretariat@zdwgdansk.pl z dopiskiem „Spotkania informacyjne – Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma-Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny).

W ramach zadania inwestycji rozbudowie podlega ok. 12 km drogi wojewódzkiej nr 221 oraz skrzyżowania znajdujące się na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Ponadto budowie i przebudowie podlegać będą krótkie odcinki dróg powiatowych i gminnych w obszarze wlotów na skrzyżowania a także szereg elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 221 o łącznej długości ok. 12 km,
 • rozbudowę/przebudowę skrzyżowań w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 221,
 • przebudowę/budowę krótkich odcinków ulic dojazdowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 221,
 • przebudowę/budowę chodników,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych,
 • wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,
 • budowę/przebudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę/budowę zjazdów,
 • przebudowę przepustów,
 • budowę/przebudowę innych obiektów np. schodów, ogrodzeń,
 • przebudowę/budowę rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, urządzeń podczyszczających, drenaży,
 • przebudowę/budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
 • budowę kanału teletechnicznego,
 • wycinka zieleni kolidującej,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogi,
 • wykonanie docelowej oznakowania ruchu,
 • inne,

Przewidywana kolejność realizacji obiektów:

 • przebudowa kolizji istniejącej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych Sn i nn,
 • prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
 • budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjno – infiltracyjnych,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 oraz skrzyżowań z innymi drogami,
 • przebudowa istniejących dróg i zjazdów,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa i oznakowanie drogi.

Celem całej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, dostosowanie parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej