Aktualności

Dodatek dla osób ogrzewających dom gazem sieciowym

Przekazujemy informacje dotyczące składania wniosku o refundację podatku VAT przez mieszkańców ogrzewających dom gazem sieciowym.

Zanim złożysz wniosek PRZECZYTAJ!

Kto może się ubiegać o refundację podatku VAT?

1. odbiorca (osoba jako strona umowy z dostawcą paliwa, na którą jest wystawiona imiennie faktura) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, którymi są:

 gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia;

2. główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 21.12.2022r. albo po tym dniu: w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB  (pamiętaj masz na to tylko 14 dni);

3. spełniasz kryterium dochodowe:

  • 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarując;

Przy czym w przypadku wniosku złożonego:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w 2021 roku,
  • po  31 lipca 2023 r. dochody z 2022r.

Wszystkie przesłanki muszą być spełnione łącznie!

 Kiedy złożyć?

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej miejsca zamieszkania wnioskującego. Trzeba w nim określić czy składany jest po raz pierwszy, czy kolejny raz.

Wniosek można bowiem złożyć za cały okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku lub też składać np. co kwartał w danym roku. Trzeba wtedy jednak wskazać czy dane gospodarstwa i jego członków nie zmieniły się.

Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.  Od 1 marca 2024 roku, wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku. Wówczas trzeba wypełnić załącznik nr 4, oczywiście załączając stosowną fakturę.

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Kościerzyna i tu jest Twoje centrum życiowe możesz złożyć wniosek:

1. osobiście pobierając wniosek wraz z klauzulą informacyjną ze strony UG lub strony BIP GOPS i wypełniony dostarczyć do GOPS w Kościerzynie.

 Wnioski będą przyjmowane przez Panią Dorotę Roggenbuk  w biurze nr 6  lub przez Kierownika GOPS-u Panią Sylwię Tomaszewską w biurze nr 7 w godzinach pracy Ośrodka.

2. elektronicznie – przez platformę ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kxlv779y9r

Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia  z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Prosimy nie wysyłać dokumentów z prywatnych adresów e-mail!

3. drogą pocztową przesyłając wniosek na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 9,   83-400 Kościerzyna

Do wniosku trzeba dołączyć faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej