Aktualności

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejny konkurs dotyczący „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)” dla jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych dofinansowaniem, do składania pisemnego wniosku wraz z załącznikami o gotowości wykonania takich prac w roku 2020, który dostarczyć należy do Urzędu Gminy Kościerzyna.  

Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna, którzy złożyli do Urzędu Gminy w Kościerzynie dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych /ocena stanu posiadania/ i zostali ujęci w tzw. bazie azbestowej. Dofinansowaniem objęte są również działania polegające na odbiorze zdemontowanych odpadów azbestowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Urzędu Gminy w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9 do biura obsługi mieszkańca lub wysłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane w 2020 roku.

Poniżej harmonogram realizacji zadania:

 • wnioski właścicieli nieruchomości do Wójta Gminy Kościerzyna o dofinansowanie – do dnia 29 maja 2020 r.
 • wniosek Gminy Kościerzyna do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – do dnia 15 czerwca 2020 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu w WFOŚiGW – do dnia 24 lipca 2020 r.
 • wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
 • realizacja zadania IV kwartał 2020 r.

Warunkiem realizacji zadania przez Gminę Kościerzyna jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Wniosek można złożyć na dotację dotyczącą wykonania prac związanych z:

 • zdjęciem (demontażem), odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub,
 • odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wniosek składają wszyscy właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe, w razie współwłasności pod wnioskiem i załącznikami podpisują się wszyscy właściciele bądź należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenia dotyczące podpisania umowy w celu realizacji dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna
 • oświadczenia dotyczące wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna,
 • oświadczenie, że zdjęcie i odbiór pokrycia azbestowego nie dotyczy obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ani rolnicza, lub w przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (azbest znajduje się/znajdował się na budynku, w którym prowadzona jest/była działalność np. budynek gospodarczy), w tym działalność w zakresie rolnictwa, ubiegając się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć wraz z wnioskiem podmiotowi udzielającemu pomocy:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

Dodatkowo mieszkańcy, którzy będą starać się o dofinansowanie dotyczące wykonania prac związanych ze zdjęciem (demontażem) wyrobów zawierających azbest muszą przestawić mapkę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku oraz kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

Zasady udzielania dofinansowania określone są w uchwale Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://koscierzyna.bip.gov.pl/uchwaly-z-2019-roku/nr_xii_144_2019.html

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o ograniczony kontakt osobisty z pracownikami Urzędu Gminy Kościerzyna. Zalecamy kontakt telefoniczny z pracownikami zajmującymi się sprawami ochrony środowiska: Dorotą Żymierczykiewicz i Moniką Lehmann pod nr tel. 58 6865980, przez e-mail: ug@koscierzyna.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /19unq5v7gs/.

Poniżej wzory wniosków i oświadczeń:

Aktualności

O nauce kaszubskiego w Łubianie na Uniwersytecie Gdańskim

Przedstawiciele szkoły w Łubianie mieli niezwykły zaszczyt przedstawić doświadczenia nauki języka kaszubskiego podczas Konferencji naukowo-dydaktycznej „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”. Spotkanie odbyło się 21 września na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej

Nabór uzupełniający na powietrzne pompy ciepła

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej