Aktualności

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejny konkurs dotyczący „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)” dla jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych dofinansowaniem, do składania pisemnego wniosku wraz z załącznikami o gotowości wykonania takich prac w roku 2020, który dostarczyć należy do Urzędu Gminy Kościerzyna.  

Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna, którzy złożyli do Urzędu Gminy w Kościerzynie dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych /ocena stanu posiadania/ i zostali ujęci w tzw. bazie azbestowej. Dofinansowaniem objęte są również działania polegające na odbiorze zdemontowanych odpadów azbestowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Urzędu Gminy w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9 do biura obsługi mieszkańca lub wysłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane w 2020 roku.

Poniżej harmonogram realizacji zadania:

 • wnioski właścicieli nieruchomości do Wójta Gminy Kościerzyna o dofinansowanie – do dnia 29 maja 2020 r.
 • wniosek Gminy Kościerzyna do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – do dnia 15 czerwca 2020 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu w WFOŚiGW – do dnia 24 lipca 2020 r.
 • wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
 • realizacja zadania IV kwartał 2020 r.

Warunkiem realizacji zadania przez Gminę Kościerzyna jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Wniosek można złożyć na dotację dotyczącą wykonania prac związanych z:

 • zdjęciem (demontażem), odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub,
 • odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wniosek składają wszyscy właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe, w razie współwłasności pod wnioskiem i załącznikami podpisują się wszyscy właściciele bądź należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenia dotyczące podpisania umowy w celu realizacji dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna
 • oświadczenia dotyczące wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna,
 • oświadczenie, że zdjęcie i odbiór pokrycia azbestowego nie dotyczy obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ani rolnicza, lub w przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (azbest znajduje się/znajdował się na budynku, w którym prowadzona jest/była działalność np. budynek gospodarczy), w tym działalność w zakresie rolnictwa, ubiegając się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć wraz z wnioskiem podmiotowi udzielającemu pomocy:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

Dodatkowo mieszkańcy, którzy będą starać się o dofinansowanie dotyczące wykonania prac związanych ze zdjęciem (demontażem) wyrobów zawierających azbest muszą przestawić mapkę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku oraz kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

Zasady udzielania dofinansowania określone są w uchwale Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://koscierzyna.bip.gov.pl/uchwaly-z-2019-roku/nr_xii_144_2019.html

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o ograniczony kontakt osobisty z pracownikami Urzędu Gminy Kościerzyna. Zalecamy kontakt telefoniczny z pracownikami zajmującymi się sprawami ochrony środowiska: Dorotą Żymierczykiewicz i Moniką Lehmann pod nr tel. 58 6865980, przez e-mail: ug@koscierzyna.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /19unq5v7gs/.

Poniżej wzory wniosków i oświadczeń:

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej