Aktualności

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 i 2022 roku

Informujemy, iż ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkurs dotyczący „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” dotyczy zarówno zadań planowanych w 2021 jaki i 2022 roku. W związku z powyższym informujemy, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu w 2021 oaz w 2022 roku i uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć do Urzędu Gminy Kościerzyna wniosek wraz z załącznikami w terminie do dnia 20 maja 2021 r.

Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna, którzy złożyli do Urzędu Gminy w Kościerzynie dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych /ocena stanu posiadania/ i zostali ujęci w tzw. bazie azbestowej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Urzędu Gminy w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9 do biura obsługi mieszkańca lub wysłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po 20 maja nie zostaną rozpatrzone w 2021 i 2022 roku.

Warunkiem realizacji zadania przez Gminę Kościerzyna jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Wniosek można złożyć na dotację dotyczącą wykonania prac związanych z:

  • zdjęciem (demontażem), odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub,
  • odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wniosek składają wszyscy właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe, w razie współwłasności pod wnioskiem i załącznikami podpisują się wszyscy właściciele bądź należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie.

Do każdego wnioski należy dołączyć:

  • oświadczenia dotyczące podpisania umowy w celu realizacji dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna
  • oświadczenia dotyczące wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna,
  • oświadczenie, że zdjęcie i odbiór pokrycia azbestowego nie dotyczy obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ani rolnicza, lub w przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (azbest znajduje się/znajdował się na budynku, w którym prowadzona jest/była działalność np. budynek gospodarczy), w tym działalność w zakresie rolnictwa, ubiegając się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de mnimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć wraz z wnioskiem podmiotowi udzielającemu pomocy:
    • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
    • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

Dodatkowo mieszkańcy, którzy będą starać się o dofinansowanie dotyczące wykonania prac związanych ze zdjęciem (demontażem) wyrobów zawierających azbest muszą przestawić mapę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku oraz kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

Zasady udzielania dofinansowania określone są w uchwale Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://koscierzyna.bip.gov.pl/uchwaly-z-2019-roku/nr_xii_144_2019.html

Szczegóły dotyczące dofinansowania można uzyskać również w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek C, pok. 1B, tel. 58-6865600.

Poniżej wzory wniosków i oświadczeń:

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej