Aktualności

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs dotyczący „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. W związku z powyższym informujemy, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu w 2023 roku i uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć do Urzędu Gminy Kościerzyna wniosek wraz z załącznikami w terminie do dnia 21 października 2022 r.

Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna, którzy złożyli do Urzędu Gminy w Kościerzynie dokumenty
z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych /ocena stanu posiadania/ i zostali ujęci w tzw. bazie azbestowej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Urzędu Gminy w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9 do biura obsługi mieszkańca lub wysłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po 21 października nie zostaną rozpatrzone.

Warunkiem realizacji zadania przez Gminę Kościerzyna jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku.

Wniosek można złożyć na dotację dotyczącą wykonania prac związanych z:

  • zdjęciem (demontażem), odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub,
  • odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wniosek składają wszyscy właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe, w razie współwłasności pod wnioskiem i załącznikami podpisują się wszyscy właściciele bądź należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie.

Do każdego wnioski należy dołączyć:

  • oświadczenia dotyczące podpisania umowy w celu realizacji dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna
  • oświadczenia dotyczące wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna,
  • oświadczenie, że zdjęcie i odbiór pokrycia azbestowego nie dotyczy obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ani rolnicza, lub w przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (azbest znajduje się/znajdował się na budynku, w którym prowadzona jest/była działalność np. budynek gospodarczy), w tym działalność w zakresie rolnictwa, ubiegając się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de mnimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć wraz z wnioskiem podmiotowi udzielającemu pomocy:
    • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
    • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

Dodatkowo mieszkańcy, którzy będą starać się o dofinansowanie dotyczące wykonania prac związanych ze zdjęciem (demontażem) wyrobów zawierających azbest muszą przestawić mapę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku oraz kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

Szczegóły dotyczące dofinansowania można uzyskać również w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek C, pok. 1B, tel. 58-6865600.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej