Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Działalność placówek oświatowych w dobie pandemii

Po przeanalizowaniu wyników sondażu wśród rodziców oraz po zasięgnięciu opinii dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Kościerzyna, informujemy, że podtrzymujemy zdalną naukę w oddziałach realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czyli w  tzw. „zerówkach” – zgodnie z rozporządzeniem MEN do 7 czerwca br.

Zgodnie ze zgłoszonym przez mieszkańców Gminy Kościerzyna zapotrzebowaniem na uruchomienie zajęć opiekuńczych w wybranych przedszkolach są stopniowo uruchamiane pojedyncze oddziały na wniosek dyrektora placówki.

Od 25 maja br. umożliwiono organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W zależności od sytuacji w danej szkole uczniowie klas I-III będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych) z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. W związku z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej przyjmujemy następujące założenia:

1.         W grupie w jednej sali w naszych pomieszczeniach może przebywać łącznie z nauczycielem 12 osób (min. 4 m2 na 1 osobę).

2.         W miarę możliwości opiekunem grupy będzie ciągle ten sam nauczyciel (ale nie wychowawca danej klasy).

3.         Jedna grupa uczniów będzie przebywać stale w jednej wyznaczonej sali.

4.         Odległości między uczniami w sali (stanowiska dla dzieci) będą wynosiły 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka).

5.         Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą się znajdować na stoliku ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

6.         Zgodnie z wytycznymi po każdych zajęciach sprzęt i podłoga będą myte, dezynfekowane, sale systematycznie wietrzone.

7.         Uczniowie będą mogli korzystać z boiska szkolnego i pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy dziećmi.

8.         Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.

9.         Zgodnie z wytycznymi ograniczone będą aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Organizacja pracy będzie tak skoordynowana, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

10.       Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

11.       Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. Przy wejściu na teren placówki będzie dokonywany pomiar temperatury.

12.       Rodzice będą mogli wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru szkoły – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, z osłoniętymi ustami i nosem, w rękawiczkach jednorazowych.

13.       Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Niezwłocznie powiadomimy  rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

14.       Jeśli będzie taka możliwość (przy ograniczonej liczbie dzieci) uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach online prowadzonych zdalnie przez ich nauczycieli zgodnie z planem zajęć.

Nauczyciele uczący w klasach I-III będą nadal prowadzić zajęcia dydaktyczne w sposób zdalny w dotychczasowej formie.

Od poniedziałku, 18 maja br. MEN przywrócił możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i uruchamiane po bezpośrednim kontakcie i ustaleniach z macierzystą szkołą i wyrażeniu zgody przez rodziców ucznia lub prawnych opiekunów.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Konsultacje będą umawiane indywidualnie. Prosimy o kontakt z macierzystą szkołą.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia i będą umawiane indywidualnie. Prosimy o kontakt z macierzystą szkołą.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy potrwa od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia. W szkołach będą na bieżąco aktualizowane wszelkie informacje dla uczniów.

Rodziców i prawnych opiekunów prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, edukacji wczesnoszkolnej, konsultacji z nauczycielami w szkole, zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz przeprowadzania egzaminów, gdyż duża ich część dotyczy obowiązków rodziców i opiekunów prawnych: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Prosimy mieszkańców o obserwowanie informacji na stronach internetowych macierzystych placówek (szkół).

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej