Aktualności

Dzień Jedności Kaszubów i Ukraińców w Łubianie – Dzéń Jednotë Kaszëbów i Ùkrajińców – День соборності кашубів та українців

2.621,44 złote – tyle pieniędzy udało się zebrać na pomoc Ukrainie podczas Kiermaszu Słodkości, który zorganizowano w Zespole Kształcenia w Łubianie. W piątek 18 marca odbył się tam Dzień Jedności Kaszubów i Ukraińców. Z tej okazji uczniowie i rodzice mogli nabywać pyszne słodkości i wrzucać datki na rzecz pomocy Ukrainie.

To był prawdziwy dzień jedności słowiańskiej, podczas którego słychać było w naszej szkole język kaszubski, polski i ukraiński. Podczas przerw tańczyliśmy wspólnie i zajadaliśmy się smakołykami. Dziękujemy kochanym RODZICOM, UCZNIOM i ZRZESZENIU KASZUBSKO-POMORSKIEMU w Łubianie, którzy przygotowali słodkości na kiermasz. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję swoimi datkami, dobrym słowem, uśmiechem. Dziękujemy za każdą pomoc! Mieszkańcy Łubiany jesteście wspaniali! Pozdrawiamy wszystkim naszych gości Ukraińców i zapewniamy o naszym wsparciu. Dzisiejszego dnia w szczególny sposób poczuliśmy, że razem możemy zdziałać bardzo dużo!

——————————————————————————————————————————————————–

2621,44 złote – tëlé dëtków ùdało sã zebrac na pòmòc Ùkrajinie òbczas Tôrgù Miodnoscy, jaczi béł zrëchtowóny w Zrzeszë Sztôłceniégò w Łubianie. W piątk 18 strëmiannika béł tam Dzéń Jednotë Kaszëbów i Ùkrajińców. Z ti lëżnoscë ùczniowie i jejich starszi mòglë nabëwac kùchë, a wrzucać datczi na pòmòc Ùkrajińcóm.

To béł prôwdzëwi dzéń słowiańsczi jednotë, w naszi szkòle czëc bëło kaszëbsczi, pòlsczi i ùkrajińsczi jãzëk. W paùzach midzë ùczbama më razã tuńcowelë  i jedle smaczné kùchë. Dzãkùjemë STARSZIM, ÙCZNIÓM i KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZÉMÙ ZRZESZENIU w Łubianie, jaczi przërëchtowelë miodnoscë na tôrg. Dzãkùjemë wszëtczim, jaczi wspiarlë akcjã dëtkama, dobrim słowa, ùsmiéwkã. Dzãkùjemë za kòżdą pòmòc. Mieszkeńcowie Łubianë jesta nadzwëkòwi. Pòzdrôwiómë wszëtczich naszich gòscy Ùkrajińców i zagwesniwómë ò naszim wspiarcu. Dzysô na òsoblëwi ôrt më pòczëlë, że razã më mòżemë zdzejac baro wiele!

————————————————————————————————————————————————————

2621,44 злотих – саме таку суму було зібрано на допомогу Україні під час Ярмарку солодощів, який організували в Навчальному комплексі в Любані. У п’ятницю, 18 березня, там відбувся День соборності кашубів та українців. З цієї нагоди учні та батьки могли придбати смачні солодощі та зробити пожертви на допомогу Україні.

Це був справжній день єднання слов’ян, під час якого в нашій школі звучали кашубська, польська та українська мова. На перервах ми разом танцювали та їли смаколики. Висловлюємо подяку нашим улюбленим БАТЬКАМ, СТУДЕНТАМ та ЗЕЗЕНІЇ КАШУБСЬКО-ПОМОРСЬКИМ у м. Любяна, які приготували солодощі для ярмарку. Дякуємо всім, хто підтримав акцію своїми пожертвами, добрим словом та посмішкою. Дякую за будь-яку допомогу! Лубяни чудові! Ми вітаємо всіх наших українських гостей і запевняємо в нашій підтримці. Сьогодні ми по-особливому відчули, що можемо багато чого зробити разом!

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej