Aktualności

Finalizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Grzybowa i Sycowej Huty

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 22,5 km dla miejscowości Grzybowo i Sycowa Huta. Zakończenie robót przewiduje się do końca maja bieżącego roku.

W ramach I etapu wykonawca wykonał sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz przepompownie ścieków na odcinku Łubiana – Sycowa Huta:

– kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200 PVC o długości ok. 2 100 m,

– rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø125 PE o długości ponad 5 160 m,

– 2 przepompownie ścieków.

II etap realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej zapewniającej odprowadzenia ścieków z części miejscowości Sycowa Huta i Grzybowo. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Docelowo ścieki doprowadzone zostaną do drogi Grzybowo-Łubiana i dalej przetransportowane zostaną wykonanym w etapie I kolektorem tłocznym łączącym miejscowość Grzybowo z istniejącą kanalizacją sanitarną w Łubianie.

W ramach etapu II wykonane zostaną:

– kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200 PVC o długości ponad 8 000 m,

– rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø63-110 PE o długości ponad 6 300 m,

– przyłącza do granicy nieruchomości o długości ok. 1 200 m,

– 13 przepompowni sieciowych i 25 lokalnych.

Wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 9 071 000 złotych, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi ponad 4 700 000 złotych.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej