Aktualności

FLOREK – wsparcie dla OSP Łubiana

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022) jednostka OSP Łubiana zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 7.000,00 zł.

W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW (https://www.gov.pl/web/nfosigw) oraz WFOŚiGW (https://www.wfos.gdansk.pl) w Gdańsku w wysokości 7.000,00 zł. Zadanie polegało na zakupie 3 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 sztuk węży ssawnych. Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 6962.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej