Aktualności

Formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej realizowane przez Powiat Kościerski – Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Powiat Kościerski, za pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, realizuje aktualnie 4 zadania na rzecz wsparcia pracodawców oraz przedsiębiorców z terenu Powiatu Kościerskiego, które przewidziano w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Są to:

  1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, przedsiębiorców małych oraz średnich – art. 15zzb „specustawy”;
  2. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej oraz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 15zze „specustawy”;
  3. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną – niezatrudniającego pracowników – art. 15zzc „specustawy”;
  4. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, do wysokości 5.000 zł z możliwością umorzenia – art. 15zzd „specustawy”.

Dodatkowo, zgodnie z art. 15 zzf tzw. „specustawy”, Starosta – Powiatowy Urząd Pracy ma możliwość zmiany warunków umów, w tym możliwość wydłużenia w czasie terminów ich realizacji, w zakresie usług i instrumentów rynku pracy (np. staże, szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej), w taki sposób, by umożliwić pracodawcom i przedsiębiorcom wywiązanie się z warunków tych umów. Należy jednak nadmienić, iż każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a umowa może zostać zmieniona w granicach prawa.

Wszelkie szczegóły dotyczące powyższych form wsparcia  dla przedsiębiorców i pracowników, realizowanych przez Powiat Kościerski – Powiatowy Urzędu Pracy w Kościerzynie, znajdą Państwo TUTAJ.

Informacje o pomocy, jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, znajdą Państwo także TUTAJ.

Źródło: powiatkoscierski.pl

Aktualności

Kolonie dla dzieci z Gminy Kościerzyna

Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie i Kuratorium Oświaty w Gdańsku przy udziale Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie po raz kolejny 12 dzieci z naszej gminy pojedzie na bezpłatne kolonie w Bieszczady.

Więcej

Złap oddech w Borach Tucholskich

Bory Tucholskie – wymarzone miejsce do życia, działania i wypoczynku – taką wizję rozwoju tego obszaru ustaliły samorządy 16 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Do Partnerstwa należy także Gmina Kościerzyna.

Więcej