Aktualności

Gmina Kościerzyna z budżetem na 2023 rok

Jedna z najważniejszych uchwał określająca plany na nadchodzący rok została podjęta. Wszyscy radni obecni na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku zagłosowali za przyjęciem budżetu Gminy Kościerzyna 2023.

Dochody zaplanowano na kwotę 81.333.528 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 96.537.075 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.203.547 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2.240.347 zł), środków wolnych (6.271.200 zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (2.800.000 zł) oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji z PROW (3.892.000 zł)

Na inwestycje planuje się wydatkować kwotę 26.280.271 zł. Będą to m.in. następujące zadania:

 • Budowa kanalizacji w Kłobuczynie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąglikowicach i Loryńcu wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąglikowice
 • Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kontynuacja programu dla mieszkańców)
 • Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo
 • Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Akacjowej i Leśnej w Małym Klinczu
 • Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna
 • Ścieżka rowerowa do Dobrogoszcza (Linia Transportu Rowerowego do węzła integracyjnego w Kościerzynie)
 • Infrastruktura szlaków kajakowych Nowa Kiszewa, Stawiska
 • Budowa szkoły w Skorzewie (wykup gruntów i projekt)
 • Budowa hali sportowej w Łubianie
 • Budowa zaplecza sportowego na boisku w Małym Klinczu
 • Ścieżka rowerowa do Skorzewa (Linia Transportu Rowerowego do węzła integracyjnego w Kościerzynie)
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia.

Analizując poszczególne działy budżetu warto zauważyć, że najwyższa kwota wydatków przeznaczona jest na oświatę i wychowanie (32.223.810 zł). Ważną pozycję wydatkową stanowi rodzina (8.751.800 zł). Znaczne środki wydane będą na transport i łączność, czyli drogi publiczne gminne (9.770.650 zł) oraz na infrastrukturę sanitacyjną wsi (13.957.205 zł). Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Gmina Kościerzyna planuje wydać 8.722.515 zł. Na pomoc społeczną zabezpieczono kwotę 4.287.790 zł, natomiast na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.072.500 zł. Na wydatki w zakresie turystyki zaplanowano 1.673.703 zł, na  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.261.692 zł, a na kulturę fizyczną (sport) 2.419.700 zł.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej