Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Inwentaryzacja budynków w zakresie źródeł emisji oraz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

Szanowni właściciele i zarządcy obiektów budowlanych na terenie Gminy Kościerzyna, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, jak również zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji budynków w zakresie:

– źródeł emisji (uszczegółowienie informacji o piecach, rodzaju paliwa itp.);

– wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowych (budynki nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej);

– przydomową oczyszczalnią ścieków (dotyczy nieruchomości nie mających przyłącza kanalizacyjnego).

W związku z powyższym Wójt Gminy Kościerzyna zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych na terenie Gminy Kościerzyna ankiety dotyczącej budynku i indywidualnych źródeł ciepła oraz zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Kościerzyna w terminie do 30 czerwca 2023 r.

W przypadku nie wypełnienia ankiety i zgłoszenia lub nie złożenia jej w Urzędzie, po ww. terminie prowadzone będą kontrole nieruchomości przez Straż Gminną.

Druki ankiety i zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Gminy Kościerzyna, w Urzędzie Gminy Kościerzyna – Biuro Obsługi Mieszkańców lub Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz zostały przekazane Sołtysom.

Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Więcej

Każdy z nas może pomóc Monice z Wysina

Monika z Wysina tuż przed świętami Bożego Narodzenia usłyszała wyrok – białaczka. Aby wyzdrowieć, potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Stąd też w najbliższych dniach zorganizowanych zostanie kilka akcji, podczas których będzie można dołączyć do DKMS.

Więcej