Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Inwentaryzacja budynków w zakresie źródeł emisji oraz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

Szanowni właściciele i zarządcy obiektów budowlanych na terenie Gminy Kościerzyna, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, jak również zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji budynków w zakresie:

– źródeł emisji (uszczegółowienie informacji o piecach, rodzaju paliwa itp.);

– wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowych (budynki nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej);

– przydomową oczyszczalnią ścieków (dotyczy nieruchomości nie mających przyłącza kanalizacyjnego).

W związku z powyższym Wójt Gminy Kościerzyna zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych na terenie Gminy Kościerzyna ankiety dotyczącej budynku i indywidualnych źródeł ciepła oraz zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Kościerzyna w terminie do 30 czerwca 2023 r.

W przypadku nie wypełnienia ankiety i zgłoszenia lub nie złożenia jej w Urzędzie, po ww. terminie prowadzone będą kontrole nieruchomości przez Straż Gminną.

Druki ankiety i zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Gminy Kościerzyna, w Urzędzie Gminy Kościerzyna – Biuro Obsługi Mieszkańców lub Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz zostały przekazane Sołtysom.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej