Zapowiedzi

herb Gminy Kościerzyna

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni mieszkańcy Gminy Kościerzyna oraz właściciele nieruchomości na terenie gminy, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia kontroli w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe i przydomowej oczyszczalni ścieków. W bieżącym roku działania kontrolne prowadzone przez pracowników Straży Gminnej Gminy Kościerzyna zostają zintensyfikowane, gdyż w 2024 roku kontrolą powinny być objęte wszystkie nieskontrolowane jeszcze zbiorniki bezodpływowe (szamba) na nieczystości ciekłe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości podczas kontroli jest zobowiązany przedstawić umowę z przewoźnikiem, który zajmuje się usługą wywozu nieczystości oraz dowody opłat za usługi asenizacyjne potwierdzające systematyczność opróżniania zbiorników / przydomowych oczyszczalni ścieków (za okres dwóch lat). Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego. Brak dokumentów stanowić będzie podstawę do wymierzenia kary grzywny.

Z przeprowadzonej dotychczas analizy wynika, że na terenie gminy Kościerzyna zlokalizowanych jest 2094 zbiorników bezodpływowych oraz 153 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ilość ta powoduje, że ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w prowadzeniu działań kontrolnych. Skany lub kopie dokumentów można dostarczyć do tutejszego Urzędu w następujący sposób:

  • przynieść osobiście i złożyć w biurze Straży Gminnej bud. C pokój 1C tel. 603577699
  • wysłać skan lub zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy: zbiorniki@koscierzyna.pl
  • wysłać kopię dokumentów na adres: Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.

Więcej informacji w zakładce: https://koscierzyna.pl/zbiorniki-bezodplywowe-i-wywoz-nieczystosci/

Zapowiedzi