Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

1. położoną w obrębie Wdzydze, zapisaną w KW GD1E/00028181/5, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej (2.KDL), ozn nr działki 45/8 o pow. 0,01 ha cena netto 14 297,00 zł. plus 3 288,31 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, wydłużony, działka ogrodzona, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. położoną w obrębie Zielenin, zapisaną w KW GD1E/00007935/3, ozn. nr 90 o pow. 0,1015 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze objęte zakazem zabudowy (5R/9) cena brutto 15 000,00 zł.

Opis nieruchomości: kształt działki wydłużony, nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową, działka położona na granicy z gminą Nowa Karczma. Działka została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej