Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

1. położoną w obrębie Wdzydze, zapisaną w KW GD1E/00028181/5, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej (2.KDL), ozn nr działki 45/8 o pow. 0,01 ha cena netto 14 297,00 zł. plus 3 288,31 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, wydłużony, działka ogrodzona, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. położoną w obrębie Zielenin, zapisaną w KW GD1E/00007935/3, ozn. nr 90 o pow. 0,1015 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze objęte zakazem zabudowy (5R/9) cena brutto 15 000,00 zł.

Opis nieruchomości: kształt działki wydłużony, nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową, działka położona na granicy z gminą Nowa Karczma. Działka została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej