Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położoną w obrębie Skorzewo, zapisaną w KW GD1E/00025111/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze, lasy tereny wód powierzchniowych śródlądowych (R,ZL.6), ozn nr działek:
  • 441 o pow. 0,03 ha cena brutto 3 363,00 zł,
  • 442 o pow. 0,04 ha cena brutto 4 484,00 zł,
  • 436/2 o pow. 0,04 ha cena brutto 4 484,00 zł,
  • 437/2 o pow. 0,03 ha cena brutto 3 363,00 zł.
    Opis nieruchomości: kształt działek nieregularny, nierówny, grzęzawisko (bagno) porośnięty drzewami, działki nie ogrodzone, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą żwirową. Działki zostały przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

2. położoną w obrębie Wąglikowice, zapisaną w KW GD1E/00032105/0, ozn. nr 48 o pow. 0,02 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy zagrodowej (56.RM) i tereny zieleni nieurządzonej (139.ZN), cena netto 12 220,00 zł. plus 1 630,24 zł. podatku VAT (od kwoty 7 088,00 zł. stanowiącej 58% udziału dotyczącego zabudowy zagrodowej).
Opis nieruchomości: teren płaski, kształt działki wąski, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

3. położoną w obrębie Kościerska Huta, zapisaną w KW GD1E/00032097/0, ozn. nr 128/5 o pow. 0,0117 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (77.MNU) oraz tereny dróg wewnętrznych (019.KDW), cena netto 5 841,00 zł. plus 1 343,43 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny wąski, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.
Gmina Kościerzyna zastrzega sobie prawo do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy wybudowanej instalacji kanalizacyjnej oraz studzienki na działce ozn. nr 128/5 położonej w obrębie Kościerska Huta.


Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 05 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej