Aktualności

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położoną w obrębie Skorzewo, zapisaną w KW GD1E/00025111/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze, lasy tereny wód powierzchniowych śródlądowych (R,ZL.6), ozn nr działek:
  • 441 o pow. 0,03 ha cena brutto 3 363,00 zł,
  • 442 o pow. 0,04 ha cena brutto 4 484,00 zł,
  • 436/2 o pow. 0,04 ha cena brutto 4 484,00 zł,
  • 437/2 o pow. 0,03 ha cena brutto 3 363,00 zł.
    Opis nieruchomości: kształt działek nieregularny, nierówny, grzęzawisko (bagno) porośnięty drzewami, działki nie ogrodzone, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą żwirową. Działki zostały przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

2. położoną w obrębie Wąglikowice, zapisaną w KW GD1E/00032105/0, ozn. nr 48 o pow. 0,02 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy zagrodowej (56.RM) i tereny zieleni nieurządzonej (139.ZN), cena netto 12 220,00 zł. plus 1 630,24 zł. podatku VAT (od kwoty 7 088,00 zł. stanowiącej 58% udziału dotyczącego zabudowy zagrodowej).
Opis nieruchomości: teren płaski, kształt działki wąski, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

3. położoną w obrębie Kościerska Huta, zapisaną w KW GD1E/00032097/0, ozn. nr 128/5 o pow. 0,0117 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (77.MNU) oraz tereny dróg wewnętrznych (019.KDW), cena netto 5 841,00 zł. plus 1 343,43 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny wąski, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.
Gmina Kościerzyna zastrzega sobie prawo do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy wybudowanej instalacji kanalizacyjnej oraz studzienki na działce ozn. nr 128/5 położonej w obrębie Kościerska Huta.


Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 05 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

UWAGA! Upał!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Takie temperatury są prognozowane aż do poniedziałku 27 czerwca do godziny 20.00.

Więcej

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna.

Więcej

Jak złożyć deklarację CEEB?

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Na dzień dzisiejszy obowiązku tego dopełniło jedynie 50% mieszkańców Gminy Kościerzyna. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej