Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położoną w obrębie Skorzewo, zapisaną w KW GD1E/00025111/3, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze, lasy tereny wód powierzchniowych śródlądowych (R,ZL.6), ozn nr działek:
  • 441 o pow. 0,03 ha cena brutto 3 363,00 zł,
  • 442 o pow. 0,04 ha cena brutto 4 484,00 zł,
  • 436/2 o pow. 0,04 ha cena brutto 4 484,00 zł,
  • 437/2 o pow. 0,03 ha cena brutto 3 363,00 zł.
    Opis nieruchomości: kształt działek nieregularny, nierówny, grzęzawisko (bagno) porośnięty drzewami, działki nie ogrodzone, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą żwirową. Działki zostały przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

2. położoną w obrębie Wąglikowice, zapisaną w KW GD1E/00032105/0, ozn. nr 48 o pow. 0,02 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy zagrodowej (56.RM) i tereny zieleni nieurządzonej (139.ZN), cena netto 12 220,00 zł. plus 1 630,24 zł. podatku VAT (od kwoty 7 088,00 zł. stanowiącej 58% udziału dotyczącego zabudowy zagrodowej).
Opis nieruchomości: teren płaski, kształt działki wąski, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

3. położoną w obrębie Kościerska Huta, zapisaną w KW GD1E/00032097/0, ozn. nr 128/5 o pow. 0,0117 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (77.MNU) oraz tereny dróg wewnętrznych (019.KDW), cena netto 5 841,00 zł. plus 1 343,43 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny wąski, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.
Gmina Kościerzyna zastrzega sobie prawo do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy wybudowanej instalacji kanalizacyjnej oraz studzienki na działce ozn. nr 128/5 położonej w obrębie Kościerska Huta.


Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 05 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej