Aktualności

Nowy samochód dla OSP Łubiana

Na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubianie przekazany został nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Man, wykonany przez Firmę Stolarczyk Mirosław Technika Pożarnicza z Kielc. Jest to samochód wyposażony w napęd na cztery koła, zbiornik wody o pojemności 4,4 tyś. litrów wody, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 440 litrów, autopompę o wydajności 2900 litrów/minutę. Koszt zakupu wyniósł 899.130,00 zł. 

Złożyło się na to:

 1. 100.000,00 zł dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostki KSRG – zadanie publiczne pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.
 2. 274.000,00 zł dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków ubezpieczeniowych.
 3. 176.000,00 zł dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” – zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.
 4. 339.130,00 zł dotacji z budżetu Gminy Kościerzyna.
 5. pozostałe środki na samochód oraz niezbędne wyposażenie zapewniły Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A., inne firmy prywatne oraz instytucje.

Ochotnicza Straż Pożarna jest ogniwem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) stanowiącego podstawową strukturę ratowniczą kraju. Podstawowym celem KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie KSRG jest tworzenie spójnego układu sił i środków ratowniczych, skupionych w ramach różnych podmiotów ratowniczych zdolnych do reagowania podczas zdarzeń prowadzących do występowania stanów nagłych lub nagłego zagrożenia środowiska albo mienia. Doposażenie jednostki w samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Łubianie  wpłynie bezpośrednio na zwiększenie efektywności działań prowadzonych przez jednostkę oraz na podwyższenie stopnia zabezpieczenia operacyjnego gminy Kościerzyna i powiatu kościerskiego a także województwa pomorskiego.

W zakresie efektu ekologicznego przedsięwzięcie umożliwi:

 1. Usprawnienie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
 2. Zmniejszenie emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania powstałych podczas pożarów.
 3. Zmniejszenie emisji do atmosfery toksycznych substancji przemysłowych powstałych podczas katastrof, awarii, wypadków i innych zdarzeń.
 4. Zmniejszenie skażenia środowiska przyrodniczego substancjami toksycznymi oraz strat w ekosystemach położonych przy drogach i szlakach komunikacyjnych przebiegających przez teren województwa pomorskiego, powstałych w wyniku wypadków w komunikacji drogowej i kolejowej.
 5. Ochronę przed zniszczeniem przez pożary terenów leśnych, torfowisk, rezerwatów przyrody, Parków Krajobrazowych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności Parków Narodowych na terenie województwa pomorskiego.
 6. Ochronę wód śródlądowych przed skażeniami substancjami toksycznymi.
 7. Ochronę instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska.
 8. Ochronę wybrzeża morskiego przed zanieczyszczeniami.
 9. Ograniczenie skażeń substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami toksycznymi, gruntów, cieków wodnych i wód gruntowych.
 10. Zabezpieczenie terenów przed powodzią i podtopieniami oraz usuwanie skutków takich zdarzeń, a także ochrona ujęć wód podziemnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubianie bardzo dziękuje wszystkim instytucjom, firmom oraz  osobom prywatnym za wkład w pozyskaniu samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Nadesłane przez Zarząd OSP Łubiana

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej