Aktualności

Nowy samochód dla OSP Łubiana

Na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubianie przekazany został nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Man, wykonany przez Firmę Stolarczyk Mirosław Technika Pożarnicza z Kielc. Jest to samochód wyposażony w napęd na cztery koła, zbiornik wody o pojemności 4,4 tyś. litrów wody, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 440 litrów, autopompę o wydajności 2900 litrów/minutę. Koszt zakupu wyniósł 899.130,00 zł. 

Złożyło się na to:

 1. 100.000,00 zł dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostki KSRG – zadanie publiczne pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.
 2. 274.000,00 zł dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków ubezpieczeniowych.
 3. 176.000,00 zł dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” – zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.
 4. 339.130,00 zł dotacji z budżetu Gminy Kościerzyna.
 5. pozostałe środki na samochód oraz niezbędne wyposażenie zapewniły Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A., inne firmy prywatne oraz instytucje.

Ochotnicza Straż Pożarna jest ogniwem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) stanowiącego podstawową strukturę ratowniczą kraju. Podstawowym celem KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie KSRG jest tworzenie spójnego układu sił i środków ratowniczych, skupionych w ramach różnych podmiotów ratowniczych zdolnych do reagowania podczas zdarzeń prowadzących do występowania stanów nagłych lub nagłego zagrożenia środowiska albo mienia. Doposażenie jednostki w samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Łubianie  wpłynie bezpośrednio na zwiększenie efektywności działań prowadzonych przez jednostkę oraz na podwyższenie stopnia zabezpieczenia operacyjnego gminy Kościerzyna i powiatu kościerskiego a także województwa pomorskiego.

W zakresie efektu ekologicznego przedsięwzięcie umożliwi:

 1. Usprawnienie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
 2. Zmniejszenie emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania powstałych podczas pożarów.
 3. Zmniejszenie emisji do atmosfery toksycznych substancji przemysłowych powstałych podczas katastrof, awarii, wypadków i innych zdarzeń.
 4. Zmniejszenie skażenia środowiska przyrodniczego substancjami toksycznymi oraz strat w ekosystemach położonych przy drogach i szlakach komunikacyjnych przebiegających przez teren województwa pomorskiego, powstałych w wyniku wypadków w komunikacji drogowej i kolejowej.
 5. Ochronę przed zniszczeniem przez pożary terenów leśnych, torfowisk, rezerwatów przyrody, Parków Krajobrazowych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności Parków Narodowych na terenie województwa pomorskiego.
 6. Ochronę wód śródlądowych przed skażeniami substancjami toksycznymi.
 7. Ochronę instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska.
 8. Ochronę wybrzeża morskiego przed zanieczyszczeniami.
 9. Ograniczenie skażeń substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami toksycznymi, gruntów, cieków wodnych i wód gruntowych.
 10. Zabezpieczenie terenów przed powodzią i podtopieniami oraz usuwanie skutków takich zdarzeń, a także ochrona ujęć wód podziemnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubianie bardzo dziękuje wszystkim instytucjom, firmom oraz  osobom prywatnym za wkład w pozyskaniu samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Nadesłane przez Zarząd OSP Łubiana

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej