Aktualności

Nowy wzór wniosku – środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie maksymalnie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni (dotychczas 60 dni), liczone od momentu przekroczenia granicy z RP. Jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie  i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Krok po kroku

  1. Przez INTERNET:

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP: kxlv779y9r.

Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 1 lub 2 (w godzinach pracy Ośrodka):

        Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, załączniki i złóż wniosek.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga!

Do wniosków prosimy załączyć kserokopie nr Pesel/UKR

Do pobrania:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

Klauzula informacyjna  (podpisana przez wnioskodawcę)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej