Aktualności

Nowy wzór wniosku – środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie maksymalnie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni (dotychczas 60 dni), liczone od momentu przekroczenia granicy z RP. Jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie  i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Krok po kroku

  1. Przez INTERNET:

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP: kxlv779y9r.

Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 1 lub 2 (w godzinach pracy Ośrodka):

        Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, załączniki i złóż wniosek.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga!

Do wniosków prosimy załączyć kserokopie nr Pesel/UKR

Do pobrania:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000941/O/D20220941.pdf

Klauzula informacyjna  (podpisana przez wnioskodawcę)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej