Aktualności

Odbyły się zebrania wiejskie

Po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią COVID-19 odbyły się zebrania wiejskie. W dniach od 28 marca do 7 kwietnia Wójt Grzegorz Piechowski odwiedził 36 wsi sołeckich, by spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać o gminnych sprawach.

Podczas zebrań przedstawiono sprawozdanie z zadań zrealizowanych w 2021 roku oraz omówiono plany inwestycyjne na rok bieżący. Mieszkańcy zgłosili wiele spraw i postulatów, które wszystkie zostały zapisane. Tradycyjnie już na pierwszy plan wysuwa się problem stanu gminnych dróg, których mamy prawie 700 km. Mimo znacznych środków przeznaczonych na remonty i inwestycje drogi nadal wymagają naprawy, szczególnie po sezonie zimowym. Wiele zadań w tym zakresie zostało zaplanowanych na ten rok, m.in.  rozbudowa drogi gminnej Owśnice-Korne, rozbudowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu, budowa drogi gminnej Grzybowo-Łubiana, budowa drogi gminnej Niedamowo-Hamerberg, budowa drogi gminnej Dobrogoszcz-Puc, przebudowa ul. Stolema we Wdzydzach.

Na bieżąco wykonywane będą też remonty dróg gruntowych, ich wyrównywanie oraz utwardzanie tłuczniem. Ponadto do realizacji zaplanowano ustawienie nowych punktów oświetleniowych, rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągów, budowę placów zabaw w pięciu miejscowościach.

Oprócz omówienia inwestycji, które będą realizowane w tym roku, zachęcano mieszkańców do skorzystania z dotacji na wymianę źródeł ogrzewania i na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ponadto przedstawiony został bezpłatny system powiadamiania mieszkańców dostępny w dwóch formach: jako Aplikacja BLISKO oraz Samorządowy Informator SMS. Wójt informował o bieżących działaniach gminy związanych z opieką nad uchodźcami z Ukrainy. Przypomniano, że do końca czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Warto podkreślić, że wszyscy mieszkańcy obecni na zebraniach otrzymali wydrukowany materiał, w którym podano informacje na temat: postulatów zgłoszonych w ubiegłym roku i inwestycji zrealizowanych w sołectwie, ważniejszych inwestycji gminnych wykonanych w 2021 roku oraz zadań zaplanowanych do realizacji w poszczególnych sołectwach w roku 2022.

Zebrania wiejskie w Gminie Kościerzyna dobiegły końca. Jak co roku była to dobra okazja, by Wójt Grzegorz Piechowski mógł spotkać się z mieszkańcami Gminy starając się rozwiązywać problemy poszczególnych sołectw.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej