Aktualności

Oferta pracy w Wydziale Rozwoju Lokalnego

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko: od referenta ds. inwestycji do inspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kościerzyna

 1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA STANOWISKO:
  1. posiada obywatelstwo polskie oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
  5. staż pracy:

– przy wykształceniu średnim wymagany jest 3 letni staż pracy,

– przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany (w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest 3 letni staż pracy);

 1. posiada prawo jazdy – kat. B.

II. WYMAGANIA DODATKOWE (OCENA ZOSTANIE DOKONANA WOBEC KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE):

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminny, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
 2. wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego;
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
 4. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office;
 5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, rzetelność, organizacyjne, komunikacyjne, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole;
 6. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

III.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. przygotowywanie dokumentacji budowlanej i przetargowej na inwestycje gminne,
 2. prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
 3. realizowanie i kontrolowanie remontu obiektów gminnych,
 4. opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów i przedsięwzięć Gminy Kościerzyna z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji, a także wdrażanie, monitorowanie i rozliczanie tych projektów,
 5. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów przedsięwzięć własnych Gminy Kościerzyna oraz realizowanych w partnerstwie z innymi instytucjami i organizacjami,
 6. prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentów i przekazywanie ich do archiwum.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko od referenta ds. inwestycji do inspektora ds. inwestycji” w siedzibie Urzędu (w Biurze Obsługi Interesanta) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna w terminie do dnia 21.05.2021 r. do godz. 1200. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu:

Aktualności

O nauce kaszubskiego w Łubianie na Uniwersytecie Gdańskim

Przedstawiciele szkoły w Łubianie mieli niezwykły zaszczyt przedstawić doświadczenia nauki języka kaszubskiego podczas Konferencji naukowo-dydaktycznej „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”. Spotkanie odbyło się 21 września na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej

Nabór uzupełniający na powietrzne pompy ciepła

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej