Aktualności

Oferta pracy w Wydziale Rozwoju Lokalnego

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko: od referenta ds. inwestycji do inspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kościerzyna

 1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA STANOWISKO:
  1. posiada obywatelstwo polskie oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
  5. staż pracy:

– przy wykształceniu średnim wymagany jest 3 letni staż pracy,

– przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany (w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest 3 letni staż pracy);

 1. posiada prawo jazdy – kat. B.

II. WYMAGANIA DODATKOWE (OCENA ZOSTANIE DOKONANA WOBEC KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE):

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminny, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
 2. wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego;
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
 4. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office;
 5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, rzetelność, organizacyjne, komunikacyjne, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole;
 6. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

III.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. przygotowywanie dokumentacji budowlanej i przetargowej na inwestycje gminne,
 2. prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
 3. realizowanie i kontrolowanie remontu obiektów gminnych,
 4. opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów i przedsięwzięć Gminy Kościerzyna z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji, a także wdrażanie, monitorowanie i rozliczanie tych projektów,
 5. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów przedsięwzięć własnych Gminy Kościerzyna oraz realizowanych w partnerstwie z innymi instytucjami i organizacjami,
 6. prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentów i przekazywanie ich do archiwum.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko od referenta ds. inwestycji do inspektora ds. inwestycji” w siedzibie Urzędu (w Biurze Obsługi Interesanta) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna w terminie do dnia 21.05.2021 r. do godz. 1200. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu:

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej