Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny obejmują następujące jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Kościerzyna, Gminę Kościerzyna oraz Gminę Nowa Karczma (obserwator). Istotą ZIT w perspektywie finansowania unijnego na lata 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny to wielofunduszowy instrument terytorialny dedykowany MOF, którego celem jest realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, odpowiadających na wspólne problemy, potrzeby i wyzwania rozwojowe obszaru realizacji ZIT, wpływających na zwiększanie kapitału współpracy na tym obszarze.

Gmina Kościerzyna jako lider Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna wraz z Miastem Kościerzyna ogłaszają nabór partnerów społeczno-gospodarczych, którzy zaangażują się w przygotowanie, opiniowanie i realizację w/w Strategii. Zaproszenie skierowane jest do partnerów właściwych dla obszaru MOF Kościerzyna1, w szczególności z niżej wymienionych dziedzin tematycznych:

 • społeczeństwo obywatelskie,
 • ochrona środowiska,
 • promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,
 • nauka,
 • kultura,
 • przedsiębiorczość, rynek pracy, inwestycje,
 • zdrowie,
 • komunikacja/transport (w tym wykluczenie komunikacyjne),
 • inne.

Partnerzy będą wchodzili w skład ciała doradczego organu. Ich rola będzie polegać na uczestniczeniu w dialogu z organami samorządów MOF Kościerzyna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny oraz będą pełnili funkcję opiniodawczo- doradczą. Udział partnerów w tym procesie zapewni zwiększenie udziału społecznego w opracowanie i realizację Strategii.

Otwarty nabór partnerów będzie trwał do dnia 25.06.2024 roku włącznie. Zgłoszenia należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: konsultacje@koscierzyna.pl lub fundusze@koscierzyna.gda.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna lub Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.
 3. bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur są Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna.

Uczestnictwo w pracach jest bezpłatne i dobrowolne. Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej