Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny ograniczony skierowany do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych położonych w obrębie Łubiana ozn. nr 33/2, nr 32/5, nr 165, nr 32/15 na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 33/1 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Łubiana, zapisanej w KW GD1E/00019928/8, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny rolnicze, lasy, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (R,ZL.1).

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o kształcie trójkąta, położona nad jeziorem Granicznym, brak dojazdu do działki, działka nieogrodzona położona w terenie leśnym, brak uzbrojenia technicznego terenu infrastruktury technicznej. Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych.

Cena wywoławcza brutto 7 500,00 zł. wadium 750,00 zł, postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej brutto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 10.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 8 grudnia 2023r. (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi .

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, powinny złożyć do dnia 8 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca zgłoszenie uczestnictwa w przetargu z dowodami potwierdzającymi, że są właścicielami nieruchomości przyległych i są uprawnione do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona w dniu 12 grudnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 1 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej