Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Wójt Gminy Kościerzyna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. o godz. 9.10 odbędzie się publiczny III przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Kościerzyna – Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, NIP 591568498 REGON 191675184 tel. 58 686 59 80  e-mail: ug@koscierzyna.pl, www.koscierzyna.pl

2. Przedmiot przetargu: Samochód ciężarowy marki Mitsubishi L200  o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 2007

Data pierwszej rejestracji: 28.09.2007 r.

Nr rejestracyjny: GKS 9N88

Nr identyfikacyjny (VIN): MMBJNKB407D095758

Kolor nadwozia: czarny

Pojemność/moc silnika: 2477,00 ccm / 100 KW

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj nadwozia: pickup, 5 osobowe

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5 biegowa

Przebieg: 347 585 km

Badania techniczne ważne do: 07.01.2022 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne.(do naprawy reduktor)

3. Tryb przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony- ofertowy.

4. Cena wywoławcza wynosi: 27 000,00 zł

Cena wywoławcza jest ceną minimalną jaką oferent może zaproponować.

5. Oferta:

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2) miejsce zamieszkania (siedziba),

3) numer telefonu (zaleca się),

4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

5) datę sporządzenia oferty,

6) oferowaną cenę,

7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu,

8) dowód wpłacenia wadium.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kościerzyna nr 36 8328 0007 2001 0007 5516 0004. Przez wniesienie wadium rozumie się wpływ środków na konto Urzędu Gminy Kościerzyna najpóźniej w terminie do dnia 05 marca 2021 r. do godz.9.00. (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

7. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty:

Oferty pisemne należy przesłać pod wskazany poniżej adres lub złożyć w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Strzelecka 9, w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej nieoznaczonej  kopercie, zaadresowanej na adres:

Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna z napisem:

„III pisemny przetarg ofertowy  na sprzedaż samochodu marki  Mitsubishi, nr rej. GKS 9N88. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Dokumentację przetargową  (formularz ofertowy, wzór umowy)  można pobrać na stronie internetowej www.koscierzyna.pl/bip  lub w siedzibie sprzedawcy w Urzędzie Gminy Kościerzyna  w Biurze Obsługi Mieszkańca  ul. Strzelecka 9,83 – 400 Kościerzyna.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02 kwietnia 2021 r. o godz. 9.10 , na sali posiedzeń  Urzędu Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9.

9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9,83-400 Kościerzyna.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:30,  po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Andrzej Toczek tel. 601662712.

Aktualności

Święto piosenki obcojęzycznej w Wielkim Klinczu

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie udało się!!! 27.03.2023 r. odbył się już po raz dwunasty Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, na którym stawiło się sześć szkół z Powiatu Kościerskiego. Poziom uczestników był zdumiewający!

Więcej

Budynek C Urzędu Gminy stanie się łatwiej dostępny

Przedsiębiorstwo Budowlane „NORDECO” Sp. z o.o. z Kościerzyny podejmie przebudowy wejścia do budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna. Celem jest dostosowanie tego miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace mają zakończyć się do końca maja.

Więcej

Zwycięstwo młodych koszykarzy z Nowego Klincza

W dniu 22 marca uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Klinczu brali udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w koszykówce dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywane były w Starej Kiszewie. Z turnieju po ciężkich meczach wywieźliśmy dwa pierwsze miejsca.

Więcej