Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Wójt Gminy Kościerzyna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Kościerzyna – Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, NIP 5911568498 REGON 191675184 tel. 58 686 59 80  e-mail: ug@koscierzyna.pl, www.koscierzyna.pl.

2. Przedmiot przetargu: Samochód ciężarowy marki Mitsubishi L200  o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 2007

Data pierwszej rejestracji: 28.09.2007 r.

Nr rejestracyjny: GKS 9N88

Nr identyfikacyjny (VIN): MMBJNKB407D095758

Kolor nadwozia: czarny

Pojemność/moc silnika: 2477,00 ccm / 100 KW

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj nadwozia: pickup, 5 osobowe

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5 biegowa

Przebieg: 347 560 km

Badania techniczne ważne do: 07.01.2022 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne (do naprawy reduktor).

3. Tryb przetargu: Przetarg pisemny nieograniczony- ofertowy.

4. Cena wywoławcza wynosi: 30 000,00 zł brutto

Cena wywoławcza jest ceną minimalną jaką oferent może zaproponować.

5. Oferta:

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2) miejsce zamieszkania (siedziba),

3) numer telefonu (zaleca się),

4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

5) datę sporządzenia oferty,

6) oferowaną cenę,

7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu,

8) dowód wpłacenia wadium.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kościerzyna nr 36 8328 0007 2001 0007 5516 0004. Przez wniesienie wadium rozumie się wpływ środków na konto Urzędu Gminy Kościerzyna najpóźniej w terminie do dnia 05 lutego 2021 r. do godz. 9.00 (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

7. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty:

Oferty pisemne należy przesłać pod wskazany poniżej adres lub złożyć w terminie do dnia 05 lutego 2021 r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Strzelecka 9, w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej nieoznaczonej  kopercie, zaadresowanej na adres:

Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna z napisem:

„I pisemny przetarg ofertowy  na sprzedaż samochodu marki  Mitsubishi, nr rej. GKS 9N88. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Dokumentację przetargową  (formularz ofertowy, wzór umowy)  można pobrać na stronie internetowej https://koscierzyna.bip.gov.pl/  lub w siedzibie sprzedawcy w Urzędzie Gminy Kościerzyna  w Biurze Obsługi Mieszkańca  ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) oferent złożył 2 lub więcej ofert,

3) nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2021 r. o godz. 9.10 na sali posiedzeń  Urzędu Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9.

9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9,83-400 Kościerzyna.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:30,  po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Andrzej Toczek tel. 601662712.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

11. Inne informacje:

  1. Sprzedający wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w ogłoszeniu i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu,
  2. w przypadku zaoferowania równorzędnych ofert o najwyższej wartości przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona dodatkowa licytacja.
  3. oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane,
  4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wadium,
  5. data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po wyłonieniu Nabywcy, przy czym ustala się termin podpisania umowy nie później jak 11  lutego 2021 r. godz.8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 8.
  6. wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej