Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w Małym Klinczu.

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Mały Klincz, zapisaną w KW GD1E/00015187/3, ozn. nr 46/9 o pow. 0,5599 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cena netto 596 741,00 zł. plus 137 250,43 zł. podatku VAT.
Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze wniesienia aportem do spółki.
Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 29 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej