Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w Małym Klinczu.

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Mały Klincz, zapisaną w KW GD1E/00015187/3, ozn. nr 46/9 o pow. 0,5599 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, cena netto 596 741,00 zł. plus 137 250,43 zł. podatku VAT.
Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze wniesienia aportem do spółki.
Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 29 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wójt Gminy Kościerzyna

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej