Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie ws. zbycia nieruchomości

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Nowy Podleś, zapisaną w KW GD1E/00041091/4, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod zieleń nieurządzoną, w tym łąki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych i w obszarach zabagnionych pełniąca ważna rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych (172ZN) oraz tereny drogi publicznej klasy dojazdowej (222KDD), ozn nr działki 150/3 o pow. 0,03 ha, cena brutto 4 200,00 zł.

Opis nieruchomości: kształt działki wydłużony, wąski, działka nieogrodzona, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, stanowi nieistniejącą drogę użytkowaną rolniczo, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 7 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej