Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie ws. zbycia nieruchomości

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Nowy Podleś, zapisaną w KW GD1E/00041091/4, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod zieleń nieurządzoną, w tym łąki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych i w obszarach zabagnionych pełniąca ważna rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych (172ZN) oraz tereny drogi publicznej klasy dojazdowej (222KDD), ozn nr działki 150/3 o pow. 0,03 ha, cena brutto 4 200,00 zł.

Opis nieruchomości: kształt działki wydłużony, wąski, działka nieogrodzona, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, stanowi nieistniejącą drogę użytkowaną rolniczo, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 7 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej