Aktualności

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu

29 grudnia podpisana została umowa na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz, gm. Kościerzyna”.  Inwestycja kanalizacyjna kosztować będzie ponad 6,35 mln złotych i ma zostać zrealizowana do 21 grudnia 2022 roku.

Powodem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu jest rozwój zabudowy indywidualnej na terenie aglomeracji ściekowej Wielki Klincz i potrzeba podłączenia kolejnych miejscowości do sieci kanalizacyjnej (Kłobuczyno, Puc, Dąbrówka).

Ponadto rozbudowa będzie dotyczyła dostosowania elementów oczyszczalni do obecnych wymagań środowiskowych.

W ramach przetargu złożono trzy oferty.

Główne elementy projektu:

– adaptacja trzech istniejących zbiorników stabilizacji tlenowej osadu o poj. czynnej 115 m3 na reaktory SBR w zakresie montażu urządzeń oraz instalacji (bez zakupu wyposażenia i automatyki),

– budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250 wraz z likwidacją istniejącego odcinka kolidującego z nowoprojektowanym obiektem – wiatą z placem na magazynowanie osadu,

– budowa przelewu awaryjnego „A” na układzie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przepompownią ścieków surowych – umożliwienie skierowania wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni do stawu retencyjnego,

– budowa przelewu awaryjnego „B” po części mechanicznej oczyszczalni – umożliwienie skierowania nadmiaru ścieków do stawu retencyjnego,

– budowa trzech nowych reaktorów SBR o poj. V=115 m3,

– budowa komory tlenowej stabilizacji osadu czynnego,

– budowa magazynu osadu z zadaszeniem,

– budowa komory z pomiarem przepływu ścieków oczyszczonych na kolektorze odpływowym z oczyszczalni,

– dostosowanie dróg i chodników do nowych obiektów,

– przebudowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków.

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej