Aktualności

Ponowne konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009

Rozpoczęto ponowne konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 można zapoznać się na stronie internetowej tut. Urzędu, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk/obwieszczenia-2022

Wprowadzane zmiany do załącznika nr 5 nie uległy zmianom w stosunku do tych, które procedowano w latach 2016-2017 (procedura nie została dokończona). W uzasadnieniu projektu do zarządzenia znajdują się informacje o tym w jaki sposób zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w projekcie zmiany PZO.

Ponadto, do projektu wprowadzono zmianę załącznika nr 4. Cele działań ochronnych. Zmiana ta jest niezbędna i wynika z zarzutów formalnych Komisji Europejskiej z dnia 9 czerwca 2021 r., zn. INFR(2021)2025 C(2021)2179, w sprawie obowiązku ustalenia precyzyjnych celów ochrony dla każdego obszaru Natura 2000.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Wydział Obszarów Chronionych

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej